Operacje realizowane przez Partnerów KSOW

Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023

Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2023r. - Konkurs 7/2023

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

Cel operacji:

Operacja ma na celu poznanie etapów i metod w procesie produkcji rodzajów wybranych wyrobów z mleka - przetworów mlecznych: sery gouda, sery kwasowo podpuszczkowe, produkcja fety, wariacje jogurtowe. Zdobycie wiedzy na temat: higieny personelu, higieny mleka i serów w dojrzewalni, rodzajów drobnoustrojów używanych w produkcji omawianych serów, poszczególnych etapów produkcji, funkcjonowania profesjonalnej dojrzewalni serów.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Podczas 3 dniowego wyjazdu studyjnego w części praktycznej i teoretycznej zostanie przeszkolonych 15 osób.

Przewidywane efekty wyjazdu studyjnego dla rolników i osób produkujących przetwory z mleka i serów farmerskich:

- poznanie podstaw formalno – prawnych rejestracji małego zakładu,

- poznanie obowiązujących przepisów w zakresie RHD i MLO,

- rozpoznawanie wad i problemów technologicznych w produkowanych serach,

- poznanie zasad marketingu sprzedaży produktów serowarskich,

- zapoznanie się z nowymi recepturami poszerzającymi zakres produkcji u uczestników wyjazdu studyjnego.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa - Poznajemy i wzbogacamy zasoby przyrodnicze wsi

Cel operacji: Utworzenie platformy współpracy pomiędzy wsiami województwa polskiego, a przedstawicielami świata nauki w celu pogłębiania wiedzy, koordynacji i wspólnych działań na rzecz ochrony i odtwarzania naturalnych zasobów przyrodniczych opolskiej wsi.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

1. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami opolskich wsi, zaangażowanych w ochronę lokalnej przyrody a środowiskiem naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów wiejskich oraz przeprowadzenia dwóch inwentaryzacji przyrodniczej i opracowania dwóch koncepcji Ogrodu Wiejskiego.   

2.  Wzrost świadomości 110 uczestników operacji na temat ochrony, zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych wsi. Znaczenia ekosystemów i bioróżnorodności  dla przyrody, rolnictwa i człowieka.  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” -  „Bioróżnorodność Doliny Stobrawy”

Cel operacji:

wzrost wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej na temat regionalnej bioróżnorodności oraz kreowanie postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich województwa opolskiego.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

1. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich u minimum 50 osób biorących udział w konferencji oraz poprzez dystrybucję 5000 szt. egzemplarzy albumu fotograficznego.

2. Organizacja 1 konferencji mającej na celu wymianę wiedzy pomiędzy pięćdziesięcioma podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez wzmacnianie świadomości ekologicznej i bioróżnorodności oraz kreowanie postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich.

3. Wzrost wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej na temat regionalnej bioróżnorodności oraz kreowanie postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich województwa opolskiego poprzez wydanie, promocję i dystrybucję 5000 szt. egzemplarzy albumu fotograficznego z ptakami.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór - Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój obszarów wiejskich

Cel operacji:

Stworzenie możliwości promowania umiejętności, wiedzy i tradycji przekazywanych przez twórców ginących zawodów. Rozpowszechnianie wiedzy na temat istotności Produktów Lokalnych dla rozwoju regionu,  rękodzielników oraz ich towarów, które mogą się pozytywnie przyczynić do pogłębiania wiedzy o tradycjach i dziedzictwie regionu opolskiego oraz podniesieniu jakości życia na wsi poprzez rozwój i poszerzanie oferty produktów lokalnych i zapewnienie dodatkowych miejsc pracy osobom żyjącym na obszarach wiejskich. Celem operacji jest również wzmocnienie patriotyzmu lokalnego i przynależności do kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru opolskiego

Przewidywane efekty realizacji operacji:

 1. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 2. Tworzenie nowych płaszczyzn współpracy, promowania walorów regionalnych i ich rozwoju, a także rozwój społeczno-gospodarczy, tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego.
 3. Rozwój dziedzictwa kulinarnego.
 4. Natychmiastowym oraz mierzalnym efektem będzie publikacja filmu promocyjnego w mediach społecznościowych, a także przeszkolenie 30 osób w ramach szkoleń kulinarnych – zero waste oraz 30 osób w ramach warsztatów ginących zawodów.
 5. Promowanie lokalnych rękodzielników, przetwórców, producentów, a także zyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie przyszłych warsztatów oraz szkoleń, w tym powielanie dobrych praktyk nabytych podczas szkolenia kulinarnego i warsztatów ginących zawodów, zyskanie  nietuzinkowej wiedzy i umiejętności na temat danych warsztatów. 

Długotrwałym efektem będzie wypromowanie obszarów wiejskich i atrakcji w postaci alternatywnego spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Aktywna i atrakcyjna Kraina w cieniu wulkanu

Cel operacji:

Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz realizowanych na nim dobrych praktyk

Przewidywane efekty realizacji operacji:

 • Podniesienie poziomu wiedzy o zrealizowanych pomysłach i inicjatywach,
 • Zwiększenie przepływu informacji o działaniach realizowanych przez sołectwa,
 • Wydanie publikacji o sołectwach obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Stowarzyszenie „Euro-Country” - Naturalnie i zdrowo-oferta warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców terenu Euro-Country

Cel operacji:

Celem operacji jest wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country. W rezultacie projekt zaktywizuje mieszkańców do podejmowania działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich Euro-Country.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Efektem natychmiastowym i mierzalnym będzie wydanie materiałów drukowanych (ilość 2500 szt.). oraz warsztaty rękodzielnicze dla 125 osób, na których uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w obszarze tradycji, dziedzictwa kulturowego wsi, lokalnego rękodzieła oraz produktów lokalnych. Efektem projektu będzie również wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

 

Gmina Dobrzeń Wielki - ZIELONA GOSPODARKA – SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW

Cel operacji:

Spotkanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i świadomości rolników działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych, funkcjonowania spółdzielni energetycznych, rozwoju zielonej gospodarki, wzmacniania świadomości ekologicznej, bioróżnorodności i budowania wzajemnych dobrych relacji.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

1.Przeszkolenie 20 rolników z terenu Gminy Dobrzeń Wielki z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych,  możliwości pozyskiwania środków na zakup nowych instalacji i technologii, rozwoju zielonej gospodarki, wzmacnianie świadomości ekologicznej.

2. Publikacja dwóch artykułów w prasie lokalnej skierowanych do środowiska rolników w Gminie Dobrzeń Wielki.

3.Publikacja informacji w Internecie na dwóch stronach www.dobrzenwielki.pl
i www.opowiecie.info

 

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” -  Nurtem od źródełka

Cel operacji:

Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy i doświadczeń oraz rozwój współpracy lokalnej oraz budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną poprzez wypromowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego poprzez wydanie gry planszowej eksponującej wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością  i dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia młodych mieszkańców z drugiej strony.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Włączenie młodych  mieszkańców terenu LGD  w aktywność społeczną. Drugim z ważnych efektów będzie wzmocnienie tożsamości z miejscem, w którym żyją. Poznając „nasz” teren pozwolą trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z nim.. Dla młodych ludzi to krok ku włączaniu się życie społeczne a w przyszłości do podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. Uczestnicząc w realizacji projektu i mając wpływ na jej efekty zachęci to do późniejszej działalności służącej całej społeczności lokalnej. Poprawi się jakość życia mieszkańców, zacieśnią się więzi rodzinne poprzez wspólne granie. Mierzalnym efektem, który zostanie osiągnięty po realizacji operacji jest wydanie 1000 egzemplarzy gry planszowej oraz jeden egzemplarz gry wielkoformatowej stanowiącej odwzorowanie gry planszowej. Będzie również miało to wpływ na promocję obszaru LGD oraz rozwój obszarów wiejskich gdyż gra trafi do szerokiego grona odbiorców nie tylko z obszaru LGD. Gra upowszechni i zaktywizuje do wspólnego spędzania czasu.

 

Gmina Pokój - Kulturowy zawrót głowy- warsztaty etnograficzne

Cel operacji:

Współpraca regionalna, zachęcenie do uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym. Celem przeprowadzenia warsztatów etnograficznych jest przybliżenie wiedzy o regionie, naszych zwyczajach i obyczajach oraz kodach kulturowych. Nauka technik nanoszenia wzorów regionalnych na tkaniny oraz wykonania rękodzielniczego regionalnych symboli może stać się mobilizacją do aktywizacji zawodowej oraz społecznej mieszkańców naszej gminy. Odnalezienie własnej tożsamości regionalnej może stać się początkiem zacieśniania więzi lokalnej społeczności i zachętą do działalności regionalnej.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Efektem realizacji zadania będzie organizacja warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje mieszkańców obszarów wiejskich – 9 szt.

Liczba osób, które uzyskają wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz wykorzystania zasobów naturalnych z obszarów wiejskich – 180 osób

Ponadto wartością dodaną jest to, iż warsztaty etnograficzne z jednej strony zjednoczą nasze środowisko lokalne a z drugiej pokażą naszą odrębność i samodzielność kulturową na tle innych regionów. Warsztaty rękodzielnicze podnoszą kompetencje osobiste, wprowadzają wzory ludowe z naszego regionu w życie współczesne we współczesne wzornictwo użytkowe. Co może się przysłużyć do rozwoju gałęzi  tworzenia rękodzieła, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pokój.

 

Kółko Rolnicze w Świerczowie - Bartnictwo i pszczelarstwo – dziedzictwo kulturowe i tradycja

Cel operacji:

Popularyzacja wiedzy na temat możliwości zrównoważonego rozwój obszarów wiejskich, sposobów na odbudowę bioróżnorodności w korelacji z rozwojem pszczelarstwa oraz mitygację zagrożeń klimatycznych.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Liczba zorganizowanych warsztatów „Bartnictwo i pszczelarstwo – dziedzictwo kulturowe i tradycja” – 1. Liczba zorganizowanych konkursów fotograficznych – 1.

Planowana liczebność grupy docelowej biorącej udział w ww. warsztatach – 100 osób, w tym osoby
do 35 roku życia – 50 osób. Planowana liczebność grupy docelowej biorącej udział w ww. konkursie - min. 10 osób. mieszkańców z obszarów wiejskich, z województwa opolskiego. Grupa docelowa biorąca udział w operacji będzie się składać, co najmniej w połowie z ludzi młodych do 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich wskazanego powyżej obszaru (dzieci, młodzież).

Przeprowadzenie warsztatów oraz konkursu fotograficznego pozwoli na utożsamienie się społeczności lokalnej z dziedzictwem kulturowym i tradycjami związanymi z bartnictwem oraz pszczelarstwem, jak również umożliwi upowszechnianie wiedzy w tym zakresie.

 

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie - Ginące zawody nad opolską Doliną Odry

Cel operacji:

Operacja zakłada upowszechnianie i wymianę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie ginących zawodów na obszarze województwa opolskiego, w szczególności nad Doliną Odry poprzez: konkurs literacki dotyczący dziedzictwa zawodów ginących przodków mieszkańców wsi, warsztaty na terenie gminy Popielów i poza nią, publikację pt. „Ginące zawody nad Doliną Odry” i informacje w Internecie. Operacja skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów (osób dorosłych), w tym osób niepełnosprawnych.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Zwiększenie poziomu wiedzy o tradycjach i dziedzictwie na obszarach wiejskich - w zakresie ginących zawodów występujących na terenie województwa opolskiego.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - OPOLSKIE SMAKI NA DUŻYM EKRANIE

Cel operacji:

 • Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.
 • Szeroka promocja Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” na obszarze trzech województw, obejmująca swoim zasięgiem mieszkańców trzech województw, w każdej grupie wiekowej – bez ograniczeń;
 • Wzrost wiedzy i świadomości na temat atrakcyjności turystyki kulinarnej województwa opolskiego.
 • Wzrost wiedzy i świadomości na temat produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych wytwarzanych przez producentów województwa opolskiego nieprzemysłowymi metodami produkcji rolno – spożywczej.
 • Wzrost informacji o tradycyjnej rodzimej kuchni.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

 • 4 tygodniowa kampania kinowa spotu promocyjnego przed wszystkimi seansami w 7 salach kinowych ogólnopolskiej sieci kinowej.
 • Zakup produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego, m.in. wyrobów piekarniczych i cukierniczych, miodów itp., na cele promocji zadania w jednym z kin w dniu emisji pierwszego spotu.
 • Degustacja i promocja produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych wraz z pokazem kulinarnym w ramach promocji operacji przed emisją pierwszego spotu promującego. Degustacja będzie skierowana do gości odwiedzających wybrane kino danego w dniu rozpoczęcia kampanii zaplanowanej na okres wakacyjny.

InConventus Group Sp. z o.o. - Mistrzowie Pola – południe

Cel operacji:

W trakcie realizacji projektu „Mistrzów Pola-południe” zamierza się przeszkolić 350 rolników.

Celem projektu jest upowszechnienie praktycznej wiedzy dotyczącej najbardziej aktualnych tematów. Między innymi:

 • uprawa w trudnych warunkach: słaba gleba, susza, wahania temperatur
 • utrzymanie azotu w glebie
 • praktyczne zalecenia dotyczące upraw
 • czynniki agrotechniczne i dobór odmian
 • praktyczna prezentacja rozwiązań stosowanych na gospodarstwie. (Prezentacja lepszych wyników, osiągniętych za pomocą nowoczesnych technologii).
 • polowa prezentacją maszyn rolniczych, pozwalająca na dokonanie przemyślanego zakupu maszyn rolniczych, wydajność których będzie najbardziej dopasowana do zapotrzebowania rolnika.
 • możliwość zapoznania się z różnymi odmianami kukurydzy na ziarno. Każda odmiana ma swoją unikalną charakterystykę – od wyboru odpowiedniej odmiany zależy jakość produktu końcowego.
 • Tyle praktycznej wiedzy zdobytej bezpośrednio na gospodarstwie jest najbardziej efektywnym narzędziem do rozwoju. W krótkim czasie, wdrożenie nowego doświadczenia na swoich gospodarstwach przełoży się nie tylko na wyniki finansowe dla właściciela gospodarstwa, a również wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej całego kraju.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Realizacją danej operacji przewiduje zwiększenie poziomu wiedzy 350 polskich rolników.

Uzyskają wiedzę w zakresie uprawy w trudnych warunkach: słaba gleba, susza, wahania temperatur; utrzymania azotu w glebie; czynników agrotechnicznych i dobory odmian.

Po odbyciu szkolenia powinni zastosować tą wiedzę we własnych gospodarstwach. Wprowadzone zmiany, związane z rozwojem w branży powinni wpłynąć na zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji zbóż, kukurydzy na ziarno oraz zwiększenie jakości.

 

 

 

ROZWIŃZWIŃ

Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023

Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2022r. - Konkurs 6/2022

Gmina Olesno - „Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych ziemi oleskiej szansą na rozwój turystyki wiejskiej

Cel operacji:

Celem operacji jest promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów i gatunków roślin i zwierząt w Gminie Olesno, poprzez wykonanie filmu promocyjnego na temat dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów wiejskich,   z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Planowany do realizacji film promujący cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary pozwoli dotrzeć do nieograniczonej liczby osób – możliwości, które aktualnie dają media elektroniczne (w tym You Tube) pozwalają dotrzeć z materiałami promocyjnymi do bardzo szerokiego grona osób, w tym takich, którzy chcą uniknąć miejsc pełnych turystów, szukają ciszy i odpoczynku na łonie przyrody, planują odwiedzić miejsca wcześniej nieznane. Dla tego grona odbiorców film będzie idealnym narzędziem inspiracji na krótszy lub dłuższy wyjazd wakacyjno-weekendowy, wskazówką oferty spędzenia aktywnie wolnego czasu itp. a tym samym spowoduje pobudzenie ruchu turystycznego na obszarach wiejskich gminy Olesno.

 

Gmina Pokój - Wielkie zmiany zaczynają się od Ciebie - zacznij myśleć

Cel operacji:

Współpraca regionalna, zachęcenie do uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym. Celem przeprowadzenia warsztatów o segregacji odpadów jest uświadomienie mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady, gdzie szukać informacji dotyczącej prawidłowej zbiórki odpadów, przedstawienie faktów i mitów związanych z segregacją podzielenie się ekoporadami, poddanie inspiracji oraz pomysłów na segregację, przedstawienie różnicy między odpadem, a śmieciem.  Celem warsztatu o mikroplastiku jest wyjaśnienie pojęcia  „zero waste”- zero śmieci, zero marnowania; przedstawienie sposobów na ograniczenie ilości odpadów - zasada 3R-6R. Zasada 6R to odpowiedzialny i świadomy styl życia polegający na ograniczeniu konsumpcji dóbr i utylizacji odpadów. Warsztaty dotyczące tworzenia woskowijek oraz tabliczek zapachowych pomogą w utrwaleniu wiedzy na temat ochrony środowiska, w tym zredukowania ilości zużywanych woreczków foliowych oraz folii aluminiowej na rzecz wielorazowych bawełnianych ściereczek, które można pozyskać np. z potarganego prześcieradła bądź poszewki, która zamiast do kosza zyska nowe życie. Tworzenie tabliczek zapachowych z wosku sojowego oraz olejków zapachowych stanowi doskonały prezent, a jego wykonanie jest naturalne. Cel warsztatu „obraz z mchem” – kreatywne wykorzystanie dóbr naturalnych. Zamiast kupować kolejne urządzenie pochłaniające wilgoć, można w naturalny sposób pozbyć się szkodliwej wilgoci z powietrza zapobiegając rozwojowi grzybów i pleśni. Warsztat „Las w słoiku” ma uświadomić mieszkańcom jak działa ekosystem, jak ważna jest równowaga w przyrodzie.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Efektem realizacji zadania będzie organizacja warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje mieszkańców obszarów wiejskich – 6 szt.

Liczba osób, które uzyskają wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz wykorzystania zasobów naturalnych z obszarów wiejskich – 100 osób.

Ponadto wartością dodaną zadania będzie zmniejszenie nieuzasadnionego konsumpcjonizmu, a co za tym idzie zmniejszenie ilości odpadów. Prawidłowo segregowane odpady. Zmniejszenie kosztów wywozu śmieci. Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej, ekologiczne mycie i pranie. Zmniejszenie rachunków za media mieszkańca indywidualnego. Uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz odpadowych. Rozwój gałęzi przetwórstwa lokalnego oraz rękodzieła opartego na zasadzie „zero waste”. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pokój.

 

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” - Ekologicznie - czyli jak?”

Cel operacji:

Wzrost kompetencji związanych z ochroną środowiska i ekologii wśród mieszkańców Stowarzyszenia

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” poprzez organizację wyjazdu studyjnego krajowego oraz warsztatów ekologicznych w okresie do 31 października 2022 r.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

- Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych krajowych o tematyce ochrony środowiska i ekologii – 1 sztuka,

- Liczba zorganizowanych warsztatów ekologicznych – 15 sztuk,

- Liczba osób powyżej 18 r. życia, która weźmie udział w wyjeździe studyjnym poświęconym ochronie środowiska i ekologii – 20 osób,

- Liczba osób (dzieci i młodzieży) w wieku do 18 r. życia, która weźmie udział w warsztatach ekologicznych – 225 osób.

Operacja jest inicjatywą wspierającą współpracę i integrację środowisk zaangażowanych w ochronę środowiska i ekologii oraz rozwój wiedzy w zakresie edukacji nt. ochrony środowiska i ekologii, dzięki operacji nastąpi transfer wiedzy, doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań w zakresie sposobów promocji i rozpowszechniania wiedzy nt. ochrony środowiska.

Efektem realizacji operacji będzie wzrost wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii oraz wzrost świadomości ekologicznej oraz w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z obszaru 4 Gmin woj. opolskiego (Gmina Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, Grodków).

 

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” - ” OPOWIEM CI BAJKĘ… czyli opowieści znad Górnej Prosny”

Cel operacji:

zwiększenie udziału społeczności lokalnej w rozwój obszaru LGD „Górna Prosna” oraz aktywizacja i włączenie w życie społeczne dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych poprzez przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz wydanie publikacji z grą memory.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Najważniejszym i najbardziej namacalnym efektem operacji będzie włączenie dzieci w aktywność społeczną. Drugim z ważnych efektów będzie wzmocnienie tożsamości z miejscem, w którym żyją. Uczestnicząc w realizacji projektu i mając wpływ na jej efekty zachęci to do późniejszej działalności służącej całej społeczności lokalnej.  Poprawi się jakość życia mieszkańców, zacieśnią się więzi rodzinne poprzez wspólne czytanie i granie. Konkurs natomiast rozbudzi i rozwinie wrażliwość estetyczną oraz zdolności i umiejętności artystyczne dzieci. Mierzalnym efektem, który zostanie osiągnięty po realizacji operacji jest wydanie publikacji oraz gry memory. Będzie również miało wpływ na promocję obszaru LGD oraz rozwój obszarów wiejskich gdyż publikacja trafi do szerokiego grona odbiorców nie tylko z obszaru LGD. Publikacja również utrwali zapomniane już, a czasem pamiętane tylko przez starszych mieszkańców, legendy i opowieści. Gra natomiast upowszechni i zaktywizuje do wspólnego spędzania czasu, a także zainspiruje plastycznie i poszerzy horyzonty twórcze.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Szlak Kulinarny Opolski Bifyj – promocja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulinarnego regionu

Cel operacji:

 • Szeroka promocja Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”.
 • Wzrost wiedzy i świadomości na temat atrakcyjnych miejsc związanych z turystyką kulinarną województwa opolskiego.
 • Informacja o produktach regionalnych i lokalnych wytwarzanych przez producentów województwa opolskiego nieprzemysłowymi metodami produkcji rolno – spożywczej.
 • Wzrost informacji o tradycyjnej rodzimej kuchni, zwyczajach i obrzędach kulinarnych;
 • Wzrost informacji o daniach i potrawach znajdujących się na liście produktów tradycyjnych województwa opolskiego.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

 • 23 audycje w radiu, wraz z fotorelacją z miejsca audycji;
 • 2000 sztuk publikacji aktualizacji „Przyjazny Przewodnik Kulinarny Opolski Bifyj”
 • 200 sztuk toreb z logotypem Szlaku „Opolski Bifyj”
 • Przeszkolenie minimum 30 osób z województwa opolskiego, w szczególności
  z obszarów wiejskich z zakresu wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk dot. dostępności, potencjału i możliwości wykorzystania produktów tradycyjnych
  i lokalnych województwa opolskiego.

Pod wpływem realizacji zadania nastąpi podniesienie świadomości dot. atrakcyjności turystyki kulinarnej województwa opolskiego wśród mieszkańców regionu, turystów krajowych oraz pasjonatów poszukujących ofert związanych z tradycyjną, regionalną i lokalną kuchnią. Kampania informacyjna pozwoli na pokazanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i dorobku kulturowego regionu, a jej odbiorcy będą mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych, lokalnych i regionalnych produktów charakterystycznych dla województwa opolskiego.

 

Powiat Strzelecki - „Powiat Strzelecki od kuchni”

Cel operacji:

wydanie publikacji książkowej pt. „Powiat Strzelecki od kuchni”, która przyczyni się do atrakcyjnego pod względem formy sposobu przekazania historii „małej ojczyzny”, w tym historii i tradycji kulinarnych oraz do integracji lokalnego społeczeństwa. Publikacja zaktywizuje lokalną społeczność poprzez czynny udział w tworzeniu zbioru przepisów mieszkańców, gdyż publikacja będzie stanowiła skarbnicę wiedzy o dawnej, szeroko pojętej kuchni w Powiecie Strzeleckim, ale i zmian i „ewolucji” na tej płaszczyźnie oraz wzmocnienie kapitału społecznego i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez wydanie publikacji. Edukacyjna rola i cel tej publikacji będzie tłem do poznania regionalnych tradycji, kuchni regionalnej i tradycyjnej, co pozwoli na zapoznanie się zarówno młodemu pokoleniu, jak i dorosłym mieszkańcom z dziedzictwem kultury materialnej wsi.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

powszechny dostęp mieszkańców do skondensowanej wiedzy nt. regionalnej historii i lokalnej kuchni, w której przenikają się wpływy różnych narodów, kultywowanych tradycji kulinarnych, do których przenikają elementy kuchni współczesnej. Ale również uratowanie przed zanikiem tradycyjnych, wiejskich i miejskich przepisów kulinarnych. Książka będzie zbiorem tekstów zarówno autorów-profesjonalistów z zagadnień historii kultury oraz kulturowej historii kuchni, historyków i etnografów, specjalizujących się w tematyce kuchni wiejskiej i miejskiej, piwowarstwa i winiarstwa, które po latach zaniku odnawia się na tych terenach, jak i zbiorem przepisów kulinarnych mieszkańców.

 

Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego Aneta Mulska - Innowacje w gospodarstwach rolnych

Cel operacji:

Edukacja rolników/właścicieli  gospodarstw rolnych z powiatu nyskiego i ościennych  w zakresie innowacji i nowoczesnych technologii  w produkcji rolnej. Innowacje w rolnictwie mają charakter wielokierunkowy: organizacji, technologii uprawy. Grupa rolników zostanie przeszkolona w zakresie: zarządzanie zarządzania i używania nawozów i środków ochrony roślin, zarządzania zużyciem wody w produkcji rolnej , optymalizacji nawożenia, automatyzacji agrokultury jako zbierania i przetwarzania wielu danych, tworzenia map topograficznych, dokładnego śledzenia stanu gleby i roślin w celu precyzyjnego siewu i stosowania odpowiedniej ilości nawozu- jak i cyfryzacji rolnictwa

Przewidywane efekty realizacji operacji:

-Przeszkolenie rolników w zakresie innowacji w produkcji rolnej – w postaci organizacji konferencji łączy środowiska lokalne poprzez wdrażanie projektów i doświadczeń przy prowadzeniu gospodarstwa. Rolnicy uczestniczący w tym szkoleniu przekazują tą wiedzę dalej w swoim otoczeniu, co ma pozytywny wpływ na ogólny rozwój obszarów wiejskich. Równocześnie właściciele gospodarstw rolnych którzy będą realizować innowację w swoich gospodarstwach będą przykładem na wdrożenie nowoczesnych technologii które zmodernizują Opolską Wieś.

-Innowacje w rolnictwie –merytoryczne przygotowanie do wspólnego wdrażania nowoczesnych technologii  w gospodarstwach rolnych. Przeszkolenie grupy rolników z zakresu innowacji w rolnictwie to też możliwość budowania nowych relacji i współpracy pomiędzy rolnikami oraz firmami działającymi w sektorze rolnym. Konferencja ma na celu ułatwienie dostępu nie tylko do danych innowacji ale także firm które pośredniczą w ich wdrażaniu. Dzięki temu zyskamy optymalny model współpracy – od pomysłu do realizacji.

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” - Przedsiębiorcze wsie tematyczne oraz oferta gier terenowych- dobrym przykładem dla mieszkańców terenu Euro-Country

Cel operacji:

wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country. W rezultacie projekt zidentyfikuje produkt turystyczny, zaktywizuje wioski tematyczne oraz zaktywizuje mieszkańców do podejmowania działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich Euro-Country.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Efektem natychmiastowym i mierzalnym będzie wydanie ulotki (ilość 6000 szt.) z Questem o terenie oraz ciekawymi miejscami do zwiedzania na terenie Euro-Country. Efektem natychmiastowym będzie również wyjazd studyjny dla 30 osób, na którym uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami dotyczącymi wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Efektem projektu będzie również wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów - „Bogactwo sołectw Kraina Dinozaurów”

Cel operacji:

szeroka wymiana i rozpowszechnienie wiedzy o dotychczasowej działalności wraz z wiedzą o możliwościach podjęcia nowych inicjatyw przez sołectwa, dzięki integracji. Nadrzędnym celem jest wymiana wiedzy, głównie poprzez prezentację w publikacji, konkursie i konferencji dobrodziejstw obszarów wiejskich i drzemiącego w nich potencjału. Możliwość przedstawienia przez sołectwa LGD KD walorów swojego otoczenia, zasobów środowiska naturalnego, społecznego, atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, zasobów kulturowych, tradycji czy wspólnych osiągnięć przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

- pomoc w ukierunkowaniu działań sołectw - tworzenie nowych inicjatyw i działań gospodarczych czy społecznych opartych na poszerzonej integracji, a zarazem poszerzonej wiedzy o działalności nowych lub potencjalnych partnerów;

 -  głębsze wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich dzięki szerszej prezentacji w ramach idei zrównoważonego rozwoju głównie w kierunku gospodarczym i społecznym, ale również pośrednio środowiskowym;

-   wydanie  publikacji „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” w ilości 3000 egzemplarzy dla szerszego grona odbiorców, którzy odnajdą w niej obszerną gamę informacji o sołectwach z obszaru LGD KD;

-  długofalowo efektem ma być rozwój gospodarczy i społeczny lokalnego obszaru wiejskiego poprzez włączenie  społeczne, obniżenie wykluczenia społecznego, ubóstwa na tym obszarze za sprawą stworzenia nowych inicjatyw popartych wiedzą i doświadczeniem.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa - Wspólnie tworzymy i ochraniamy zasoby przyrodnicze wsi

Cel operacji:   

Utworzenie platformy współpracy pomiędzy wsiami województwa opolskiego, a przedstawicielami świata nauki w celu pogłębiania wiedzy, koordynacji i wspólnych działań na rzecz ochrony i odtwarzania naturalnych zasobów przyrodniczych opolskiej wsi.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

1. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami opolskich wsi, zaangażowanych w ochronę lokalnej przyrody a środowiskiem naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów wiejskich, zainicjowanie Sieci Opolska Wieś Przyrodnicza.

2. Wzrost świadomości 30 uczestników operacji na temat ochrony, zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych wsi. Znaczenia ekosystemów i bioróżnorodności (sady, ogrody, winnice) dla przyrody, rolnictwa i człowieka.

ROZWIŃ ZWIŃ

Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021

Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2021r. - Konkurs 5/2021

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” - Śladem Górnej Prosny

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 44 950,00 zł.

Głównym celem operacji jest promocja sołectw obszaru LGD „Górna Prosna” poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu na aktywne sołectwo.
Powstanie publikacji promującej zrównoważany rozwój obszarów wiejskich, pozwoli wyeksponować wartości polskiej kultury z jej różnorodnością i dziedzictwem lokalnych małych społeczności. Nasze działanie będzie miało wpływ na szeroko rozumianą promocję sołectw naszego obszaru.
Realizacja projektu pozwoli na pogłębienie współpracy organizacji działających w sołectwach poprzez wspólne wzięcie udziału w konkursie, przedstawianie wspólnych działań i inicjatyw jako działalności całej społeczności.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór - Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 58 392,00 zł.

Celem operacji jest stworzenie podstaw do budowy Centrum produktu Lokalnego oraz rozwój turystyki i jakości życia na wsi poprzez rozwój produktów lokalnych.

Przewidywane efekty: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz stworzenie sieci współpracy poprzez stworzenie strategii Centrum Produktu Lokalnego oraz organizację wyjazdu studyjnego, gdzie uczestnicy stworzą wspólną ofertę turystyczną, przedstawią swoje pomysły na dalszy rozwój Produktu Lokalnego i turystycznego, uzyskają umiejętność tworzenia nowych płaszczyzn współpracy, promowania walorów turystycznych i ich rozwoju poprzez zdolność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych (szczególnie przez osoby zajmujące się branżą turystyczną), a także rozwój społeczno-gospodarczy, tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego w wyniku promowania rękodzielnictwa i przeprowadzania warsztatów ginących zawodów. Ponadto przewidywany jest rozwój dziedzictwa kulinarnego przez zorganizowanie stoiska z Produktami Lokalnymi do degustacji podczas Jarmarku ze św. Ritą oraz wizyt podczas wyjazdu studyjnego.

 

Stowarzyszenie Kraina Św. Anny - Dobre praktyki w cieniu wulkanu

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 20 876,87 zł.

Celem operacji jest zwiększenie zainteresowania społeczności Opolszczyzny dobrymi praktykami zrealizowanymi w ramach PROW, w tym zwiększenie zainteresowania potencjalnych wnioskodawców ubieganiem się o środki na realizację swoich inwencji. 

Przewidywane efekty realizacji operacji: 
•    Promocja obszaru wiejskiego LGD jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
•    Zwiększenie świadomości mieszkańców 10 Gmin nt. obszaru na którym mieszkają, szczególnie w zakresie zadań i operacji jakie zostały zrealizowane przez beneficjentów LSR w ramach PROW 2014-2020, 
•    Promocja zadań i operacji jakie zostały zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z LGD zachęci i zainspiruje lokalne społeczności do podejmowania samodzielnych projektów zarówno tych społecznych jak i biznesowych,
•    Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności obszarów wiejskich przyczyni się do poprawy pozycji rynkowej istniejących jak i powstawanie nowych podmiotów na obszarze LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” - MOC LEADERA

 Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 19 779,00 zł.

Celem operacji „Moc Leadera” jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co w następstwie ma przyczynić się do osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli ogólnie pojętego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności tutaj promowania potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich na terenie działalności LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Przewidywanie efekty realizacji operacji:
- dotarcie do osób zainteresowanych, które dotychczas nie miały wystarczającej wiedzy o rozwoju działalności oraz ukierunkowanie ich działań,
- zachęta i wsparcie merytoryczno-finansowe,
- w następstwie aktywizacja zawodowa tych osób oraz ewentualnych osób z nimi współpracującymi 
- promocja, a następnie wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich w ramach idei zrównoważonego rozwoju: zasobów naturalnych/ potencjału społecznego (umiejętności ludzi)/ potencjału ekonomicznego (możliwości jakie wspomaga LGD),
- długofalowo rozwój gospodarczy i społeczny lokalnego obszaru wiejskiego, a w szczególności podwyższenie przedsiębiorczości, obniżenie bezrobocia i ubóstwa, poprzez włączenie społeczne obniżenie wykluczenia społecznego na tym obszarze.

 

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice - Dary wsi

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 11 318,50 zł.

Celem operacji jest współpraca regionalna, promocja życia na wsi i dóbr natury z niego wynikających, promocja rozwoju obszarów wiejskich związana z przetwórstwem lokalnym, podnoszenie poziomu wiedzy nt. przetwórstwa lokalnego i dóbr natury,  podnoszenie poziomu wiedzy  nt. polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości wsparcia finansowego, promowanie zdrowego stylu życia.

Przewidywane efekty realizacji operacji: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przetwórstwem lokalnym i zdrowym stylem życia u 270 osób z miejscowości wiejskich z terenu gminy Pokój.
 

Izba Rolnicza w Opolu - Cudze chwalicie, swego nie znacie - promujemy produkty lokalne i tradycyjne

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 8 488,00 zł

Celem operacji jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie poprzez przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich  wiedzy i informacji na temat produktu lokalnego i tradycyjnego oraz wiedzy na temat rolniczego handlu detalicznym (RHD), sprzedażą bezpośrednią i działalnością marginalną. Operacja przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat zasad wprowadzania do obrotu produktów lokalnych i tradycyjnych. Organizacja 1- dniowej konferencji.

Przewidywane efekty: Przeszkolenie 50 osób z województwa opolskiego (z czego co najmniej połowa będzie rolnikami),  z zakresu tematyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i jej znaczenie na rozwój obszarów wiejskich oraz z zakresu tworzenia krótkiego łańcucha dostaw żywności.

 

Izba  Rolnicza w Opolu - Pozarolnicza działalność gospodarcza - szansą wsi

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 5 094,00 zł.

Celem operacji jest umożliwienie  transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie poprzez przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich  wiedzy i informacji na temat podstaw przedsiębiorczości i planowania działalności pozarolniczej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówienie instrumentów wsparcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość wiejska daje możliwości  dywersyfikowania  działalności  gospodarczej,  kreowania  aktywności  wśród mieszkańców, różnicowania struktury funkcjonalnej, a także rozwijania produkcji rolniczej w kierunku przetwórstwa. Organizacja 1- dniowej konferencji. 

Przewidywane efekty: przeszkolenie 35 osób z województwa opolskiego (z czego co najmniej połowa będzie rolnikami)  z zakresu tematyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i jej znaczenia na rozwój obszarów wiejskich oraz z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a także zaznajomienie ich z dostępnymi instrumentami wsparcia działalności pozarolniczej.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Poznaj smaki Opolskiego Bifyja 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 50 440,00 zł.

Operacja ma na celu wesprzeć działania na rzecz dalszego długofalowego rozwoju Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”, a także działania związane z aktywną promocją Szlaku i jego członków zarówno w samym województwie opolskim jak i poza jego granicami (również za granicą).

Przewidywane efekty:

natychmiastowe:

 • Efektem natychmiastowym realizacji operacji będzie 12 filmów kulinarnych (o. 7-9 minutowych) przedstawiających przygotowanie dań i potraw z produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych w dwunastu różnych restauracjach należących do Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj” oraz dwa spoty promujące cały szlak (2 minutowy i 30 sekundowy).

Długofalowe:

 • Pod wpływem realizacji zadania i publikacji filmów i spotów w Internecie nastąpi podniesienie świadomości atrakcyjności turystyki kulinarnej województwa opolskiego wśród mieszkańców województwa opolskiego, turystów krajowych i zagranicznych, pasjonatów poszukujących ofert związanych z tradycyjną, regionalną i lokalną kuchnią i aktywnym spędzaniem wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. Internetowa kampania informacyjna przy pomocy filmów pozwoli na pokazanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i dorobku kulturowego regionu, a odbiorcy filmów będą mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych, lokalnych i regionalnych produktów charakterystycznych dla województwa opolskiego. 

 

ROZWIŃZWIŃ

 

Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2020r. - Konkurs 4/2020

Gmina Jemielnica - Promocja dziedzictwa kulturalnego wsi Jemielnica

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 13 174,60 zł.

Cel operacji: promocja dziedzictwa kulturowego wsi Jemielnica poprzesz ukazanie średniowiecznej wsi (pokazy dawnych zawodów podczas Jarmarku Cysterskiego w Jemielnicy) i nowoczesnej wsi (film promujący walory wsi), oraz stworzenie wystawy w zabytkowy Spichlerzu nawiązującej do dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi pn. „Od zasiewu ziarna do chleba na stole”.

Przewidywane efekty: pokazy dawnych zawodów podczas imprezy plenerowej jarmark Cysterski, wystawa w zabytkowym spichlerzu oraz film promujący wieś.

Gmina Olesno - Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 36 015,00 zł.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja tras turystycznych – rowerowych w Gminie Olesno poprzez wykonanie dokumentacji dot. oznakowania tych tras oraz wydanie publikacji zawierającej opis tras, w tym mapy, oraz opisu atrakcji turystycznych (dziedzictwo materialne i niematerialne, przyrodnicze, kulinarne itp.).

Przewidywane efekty realizacji operacji: Poprzez promocję tras turystycznych rowerowych w projekcie wspierany będzie zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich, w tym rozwój gospodarczy.  Wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i przyrodnicze. Oprócz ww. zadanie przyczyni się do rozwoju wszelkich form turystyki wiejskiej, rekreacji i sportu oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, ale także promocji postaw ekologicznych, w tym związanych z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu etc.

Gmina Otmuchów - "Kulinaria i Folklor Wsi Otmuchowskiej"

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 40 885,40 zł.

Celem operacji jest aktywizacja społeczności wiejskiej do działań w zakresie promowania swojego regionu m.in. poprzez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie kulinarnej.

Przewidywane efekty realizacji operacji: w dłuższej perspektywie zorganizowana impreza, będzie bodźcem do tworzenia trwałych struktur dalszej współpracy, zaktywizuje mieszkańców i zmobilizuje KGW do podejmowania wspólnych inicjatyw w celu promowania wsi jako atrakcyjnego, miejsca zamieszkania, gdzie pielęgnuje się tradycję.

Gmina Pokój - Kupalnocka w Domaradzkiej Kuźni

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 16 565,68 zł.

Celem operacji jest uświadomienie szans jakie daje wspólne działanie i tworzenie projektów włączających co najmniej 2 ngo, nawiązanie współpracy regionalnej, promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, promocja postaw ekologicznych, związanych z ochroną środowiska, prezentacja możliwości rozwoju lokalnego.

Przewidywane efekty realizacji operacji: Współpraca między organizacjami pozarządowymi, promocja ich działalności, podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Organizacje pozarządowe z gminy Pokój zyskają możliwości, pomysły oraz nowych członków zainteresowanych przyłączeniem się do działania

Nyskie Księstwo Jezior i Gór - Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyk

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 55 602,31 zł.

Celem operacji jest stworzenie podstaw do budowy Centrum produktu Lokalnego oraz rozwój turystyki poprzez rozwój produktów lokalnych.

Przewidywane efekty realizacji operacji: umiejętność tworzenia łańcucha dostaw żywności i skracania go przez producentów i przetwórców, tworzenie grup producenckich, nowych płaszczyzn współpracy, wypromowania walorów turystycznych i ich rozwoju poprzez zdolność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych, rozwój społeczno-gospodarczy, tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego w wyniku promowania rękodzielnictwa i przeprowadzania warsztatów ginących zawodów. Ponadto przewidywany jest rozwój dziedzictwa kulinarnego, umiejętność reklamowania i sprzedaży produktów lokalnych rękodzielników, przetwórców, producentów i osób zajmujących się turystyką, a także zyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie Centrum Produktu Lokalnego.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Wsparcie promocji i rozwoju Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj - przykład dobrej praktyki

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 49 988,56 zł.

Zakres operacji:
wizyta studyjna dla członków Szlaku poza obszarem województwa opolskiego, uczestnictwo w imprezie promocyjno-kulinarnej oraz wydanie folderu promującego Szlak Kulinarny Opolski Bifyj

Celem operacji jest wspierania działania na rzecz dalszego długofalowego rozwoju sieci, jaką jest Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego Opolski Bifyj.

Przewidywane efekty realizacji operacji:
natychmiastowe:

 • maksymalnie 24 osoby zdobędą praktyczną wiedzę w oparciu o dobre praktyki zaprezentowane podczas wyjazdu studyjnego;
 • członkowie Szlaku Kulinarnego będą mieli okazję zaprezentować swoją działalność podczas imprezy kulinarnej;
 • 1 folder (5 000 egzemplarzy) z przepisami promujących Szlak Kulinarny Opolski Bifyj, potrawy tradycyjne oraz z wykorzystaniem produktów tradycyjnych i regionalnych z województwa opolskiego;
 • konsekwentne, strategiczne i innowacyjne działanie członków Szlaku Kulinarnego w zakresie promocji i rozwoju sieci;
 • długotrwały wysoki poziom popytu na produkty i tradycyjne i regionalne z Opolszczyzny;
 • trwałe i efektywne sposoby promocji Śląska Opolskiego, dające się zastosować w długoletniej strategii;
 • wzrost zainteresowania turystyką wiejską;
 • wprowadzenie zdrowego stylu życia w społeczeństwie, skutkujące m.in. spożywaniem produktów pochodzących od lokalnych wytwórców.

długofalowe:

 • rozwój sieci obiektów gastronomicznych w postaci Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj, współpracujących z lokalnymi producentami, obiektami noclegowymi i z atrakcjami turystycznymi noclegowych i turystycznych z Opolszczyzny, które poprzez swoją kuchnię kultywują i promują dziedzictwo kulinarne regionu, w szczególności z terenów wiejskich;
 • wzrost znajomości produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z terenu województwa opolskiego;
 • wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym, w tym kulinarnym oraz kulturą i atrakcjami obszarów wiejskich województwa opolskiego wśród mieszkańców regionu oraz turystów i przyjezdnych;
 • ruch turystycznych w województwie opolskim na stałym wysokim poziomie;
 • wypromowanie Szlaku i jego członków jako innowacyjnego produktu turystycznego w województwie opolskim, w kraju i zagranicą;
 • poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich m.in. poprzez napływ kapitału pochodzącego ze zwiększonego ruchu turystycznego oraz poprzez wzrost przedsiębiorczości i stworzenie nowych miejsc pracy;
 • zwiększone zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne;
 • prężnie działająca sieć kontaktów między przedsiębiorcami z obszarów wiejskich, a także między przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami z branży, oparta na współpracy i partnerstwie;
 • zawiązanie współpracy z innymi regionami w Polsce w rozwoju turystyki kulinarnej;
 • skuteczny transfer wiedzy w regionie, zarówno między przedsiębiorcami i mieszkańcami, jaki i jednostkami samorządu;
 • skrojona na potrzeby zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających Opolszczyznę oferta kulinarna oparta na tradycyjnych potrawach i daniach regionalnych;
 • rozpoznawalna i konkurencyjna marka Śląska Opolskiego, oparta również na potencjale kulinarnym regionu;
 • promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" - Zechcesz tu zostać

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 16 896,73 zł.

Cel operacji: Promocja obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” poprzez produkcję i udostępnienie filmu pn. Zechcesz tu zostać prezentującego efekty (przykłady projektów)  wdrażania PROW na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w okresie do 30 października 2020 r.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

 • Promocja obszaru wiejskiego LGD jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców 5 Gmin nt. obszaru na którym mieszkają, szczególnie w zakresie zadań i operacji jakie zostały zrealizowane przez beneficjentów LSR w ramach PROW 2014-2020,
 • Promocja zadań i operacji jakie zostały zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z LGD zachęci i zainspiruje lokalne społeczności do podejmowania samodzielnych projektów zarówno tych społecznych jak i biznesowych,
 • Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności obszarów wiejskich przyczyni się do poprawy pozycji rynkowej istniejących jak i powstawanie nowych podmiotów na obszarze LGD.
Stowarzyszenie „Euro-Country” - Przedsiębiorcze wsie tematyczne- dobrym przykładem dla mieszkańców terenu Euro-Country

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 37 720,20 zł.

Cel operacji: Wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Przewidywane efekty: Wydanie mapki z motywem przewodnim wsi tematycznych oraz ciekawymi miejscami do zwiedzania na terenie Euro-Country; Wyjazd studyjny, na którym uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami dotyczącymi wiosek tematycznych; Wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - „Wydanie albumu promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy”

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 35 020,00 zł

Cel operacji: Głównym celem operacji pn. „Wydanie albumu promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy” jest: „Wzrost wykorzystania historycznych, przyrodniczych, kulturowych zasobów obszaru LGD w kierunku promocji obszaru i  rozwoju ruchu turystycznego” jak również ”Zwiększenie wiedzy oraz kreacja wizerunku obszaru poprzez wykorzystanie turystycznych, przyrodniczych, kulturowych zasobów za pomocą narzędzia promocyjnego  i informacyjnego, jakim jest album zdjęciowy”.

Przewidywane efekty realizacji operacji: Estetycznie wydany album ze zdjęciami, jest odpowiednim narzędziem, które będzie w skuteczny sposób promowało walory historyczne, przyrodnicze oraz kulturowe Opolszczyzny.  Dzięki pięknym, profesjonalnym zdjęciom walory te zostaną dostrzeżone przez mieszkańców i zachowane przed zapomnieniem oraz będą stanowiły źródło wiedzy o obszarze dla osób korzystających z albumu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” - Bogactwo lasów

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 39 778,90 zł.

Cel operacji: Celem operacji „Bogactwo lasów” jest informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, a także zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co w następstwie ma przyczynić się do osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli promowania zasobów środowiska i dziedzictwa naturalnego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. Przy współpracy z partnerami: Nadleśnictwem Zawadzkie, Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Spórok, pracownikami naukowymi Wydziału Nauk  o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego z Warszawy i Sosnowca wypromowane i zachowane zostanie dziedzictwo przyrodnicze i geologiczne na obszarze LGD „Kraina Dinozaurów”.

Przewidywane efekty realizacji operacji: Efektem natychmiastowym, osiągniętym bezpośrednio po zrealizowaniu projektu „Bogactwo lasów” będzie przekazanie dogłębnych informacji i wypromowanie obszarów wiejskich wśród mieszkańców województwa opolskiego, będą to także wyszkolone i przystosowane do ciągnięcia zaprzęgu koniki z hodowli Koników polskich. Dzięki ich przystosowaniu i wypromowaniu możliwy stanie się dalszy rozwój hodowli i przygotowana  oferta - przejażdżka bryczką po leśnych ścieżkach. Poprzez udział w warsztatach uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasobów bogactwa flory  i fauny lasów, zasobów geologicznych, walorów przyrodniczych i historycznych doliny Małej Panwi, potencjału turystycznego jakim jest rzeka Mała Panew, pozyskają wiedzę o hodowli Koników polskich. Efektem natychmiastowym będzie również to, iż poprzez sam udział w projekcie „Bogactwo lasów” uczestnicy wdrożeni zostaną w podjętą inicjatywę rozwoju obszarów wiejskich.

ROZWIŃ ZWIŃ

Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019

Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2019r

Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia - Dziedzictwo Kulinarne - promujmy żywność wysokiej jakości

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 18 000,00 zł

Cel operacji: Promocja żywności wysokiej jakości, wytwarzania produktów regionalnych oraz idei skracania łańcucha dostaw poprzez wytwarzanie końcowych produktów z produktów pochodzących od lokalnych dostawców (rolników, producentów) oraz sieciowanie zrzeszonych członków.

Przewidywane efekty: Promocja na szeroka skalę produktów o wysokiej jakości, wytwarzanych przez członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocja lokalnych przedsiębiorców.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie - Warsztaty sztuki w Gminie Bierawa

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 17 208,07 zł.

Cel operacji: podniesienie świadomości kulturalnej związanych dziedzictwem kulturowym regionu wśród mieszkańców gminy Bierawa.

Przewidywane efekty: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz obszarów wiejskich. Odtworzenie miejsc dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie tematycznych warsztatów sztuki poprowadzonych przez doświadczonych wykonawców.

Gmina Lewin Brzeski - Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie rolnym

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 3 993,15 zł.

Cel operacji: zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród mieszkańców województwa opolskiego inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym promocja jakości życia na wsi.

Przewidywane efekty: Zdobycie przez uczestników operacji  wiedzy na temat produkcji mleka i hodowli bydła. Długofalowy rozwój obszarów wiejskich z aktywnym uczestnictwem młodzieży. Podniesienie jakości życia na terenie gminy Lewin Brzeski.

Gmina Pokój - Stowarzyszenia bliżej siebie

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 18 279,16 zł.

Cel  operacji: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy na terenach wiejskich. Nawiązanie współpracy między NGO, uświadomienie szans jakie daje wspólne działanie i tworzenie projektów włączających w inicjatywy jednocześnie co najmniej dwie NGO, wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dotąd zrealizowanych działań jako dobrych przykładów zadań realizowanych na podobnym kulturowo i demograficznie obszarze, wypracowanie mechanizmów działań służących rozwojowi obszarów wiejskich.

Przewidywane efekty: Uświadomienie roli NGO w rozwoju obszarów wiejskich, nawiązywanie współpracy między NGO, wzmocnienie potencjału NGO poprzez wymianę pozytywnych przykładów działania i wsparcie w postaci informacyjnej

Gmina Polska Cerekiew - Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 47 377,15 zł

Cel operacji: Celem operacji jest organizacja w dniach 12-13 października 2019 Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL, będącej regionalnym wydarzeniem ułatwiającym wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, w zakresie hodowli zwierząt, uprawy roli oraz produktów i usług dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich.

Przewidywane efekty: Organizacja Agrofestiwalu przyczyni się do zwiększania rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa na naszym terenie oraz promowania innowacyjnych technologii w gospodarstwach.

Gmina Prudnik - Promocja i upowszechnianie walorów terenów wiejskich Gminy Prudnik

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 11 061,38 zł.

Cel operacji: promowanie jakości życia na wsi, jej zrównoważonego rozwoju, pokazanie wsi jako idealnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego, o wysokiej jakości życia, z dużym potencjałem kulturowym, społecznym i gospodarczym.

Przewidywane efekty: Planowanym efektem operacji będzie wydanie 3000 sztuk egzemplarzy folderu gromadzącego informacje oraz zdjęcia ukazujące piękno wiejskiego krajobrazu oraz promocja jakości życia na wsi, jej zrównoważonego rozwoju, pokazania wsi jako interesującego miejsca do życia i rozwoju zawodowego, zaktywizowanie mieszkańców województwa opolskiego do pomysłowego działania na obszarach wiejskich. W dalszej perspektywie – większe zainteresowanie odbiorców publikacji tematem rozwoju wsi, inwestycji i życia na terenach wiejskich.

Gmina Otmuchów - "Lato Kwiatów i Pszczół w Kałkowie"

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 59 620,50 zł.

Cel operacji: Celem głównym operacji jest wsparcie działań związanych z ochroną pszczół w naszym regionie poprzez uświadomienie lokalnej społeczności o przyczynach występowania negatywnego zjawiska jakim jest spadek owadów zapylających oraz o metodach przeciwdziałania temu zjawisku.

Grupa docelowa:
- eksperci od pszczelarstwa z kraju i zza granicy,
- wystawcy roślin miododajnych,
- mieszkańcy Gminy Otmuchów.

Przewidywane efekty: Efektem realizacji operacji będzie zwiększenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie przeciwdziałania negatywnego wpływu intensyfikacji rolnictwa na środowisko naturalne, a co za tym idzie degradacji rodzimych gatunków roślin i zwierząt, w szczególności pszczół miodnych.

Izba Rolnicza w Opolu - "Proste zasady - unikalne korzyści - czyli sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych"

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 22 700,00 zł.
 
Cel operacji: umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji była promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Przewidywane efekty: bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności w rolnictwie, produkcji i przetwórstwie żywności prowadzonej na obszarach wiejskich

Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" - Zagrasz z nami? - opracowanie scenariuszy gier terenowych na bazie lokalnych zasobów obszaru LGD "Górna Prosna"

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 29 982,00 zł.

Celem operacji: opracowanie scenariuszy gier terenowych, opartych na zasobach lokalnych przez przedstawicieli organizacji społecznych i liderów obszaru LGD „Górna Prosna”.

Przewidywane efekty: wyposażenie 60 osób w nową wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania i wdrażania gier terenowych opartych na lokalnych zasobach, poinformowanie 200 osób o wdrożeniu gier terenowych, stworzenie 2 scenariuszy gier terenowych opartych na lokalnych zasobach.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór - Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 31 407,00 zł.

Cel operacji: stworzenie podstaw do budowy Centrum produktu Lokalnego oraz rozwój turystyki poprzez rozwój produktów lokalnych.

Przewidywane efekty: Umiejętność tworzenia łańcucha dostaw żywności i skracania go przez producentów i przetwórców, tworzenie grup producenckich, wypromowanie walorów turystycznych i ich rozwój  poprzez umiejętność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych przez osoby zajmujące się branżą turystyczną, a także rozwój społeczno-gospodarczy tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego przez promowanie rękodzielnictwa i przeprowadzania warsztatów ginących zawodów, zachęcanie ludzi do rękodzielnictwa poprzez naukę ich.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2019 w województwie opolskim

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 13 011,15 zł.

Cel konferencji: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku. Odbywa się to na przykładzie laureatów konkursu AgroLiga 2019, tzn. rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych z terenu województwa opolskiego wyróżniających się swoimi osiągnięciami i oddziaływaniem na społeczeństwo lokalne.

Przewidywane efekty: w efekcie przeprowadzonej operacji zostanie pogłębiona wiedza fachowa na temat dobrych praktyk organizacyjnych, dobrych praktyk w zakresie modernizacji gospodarstw, wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wśród uczestników konferencji oraz odwiedzających stronę internetową Ośrodka. Realizacja operacji w dłuższym okresie czasu wpłynie na wzrost przedsiębiorczości, konkurencyjności, a w efekcie i dochodowości gospodarstw oraz firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych, które wdrożą nabyte w trakcie konferencji dobre praktyki organizacyjne a także działania innowacyjne z zakresu: produktu, procesu, organizacji i marketingu.

Stowarzyszenie Euro – Country - Dobre praktyki wzorem i przykładem dla innych mieszkańców terenu Euro-Country

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 8 265,00 zł

Cel operacji: Podniesienie jakości realizacji Programu poprzez zgromadzenie przykładów zrealizowanych projektów grantowych, promocję dobrych praktyk oraz aktywizację mieszkańców do podejmowania działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Działanie ma służyć upowszechnianiu wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PROW  2014-2020 skutecznych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich, z uwzględnieniem projektów grantowych.
 
Przewidywane efekty: Pierwszym efektem realizacji operacji poprzez wydanie foldera oraz kalendarza będzie zgromadzenie i pokazanie dobrych praktyk związanych z realizacją projektów grantowych,  upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz zainteresowanie mieszkańców projektami grantowymi a co za tym idzie oddolnymi inicjatywami. Kolejnym efektem będzie aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, która powinna skutkować większym zainteresowaniem małymi projektami/grantami, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienie jakości realizacji Programu.

Stowarzyszenie LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi - Leader tu był – produkcja filmu prezentującego osiągnięcia organizacji, instytucji i przedsiębiorców obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 45 746,00 zł.

Cel operacji: Produkcja i emisja filmu o tytule „Leader tu był” promującego rozwój obszarów wiejskich LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Przewidywane efekty: Promocja beneficjentów PROW 2014-2020 i inspirowanie przez nich kolejnych potencjalnych wnioskodawców; Utrwalenie pozytywnego wizerunku LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i innych podmiotów życia społecznego obszaru; Promocja rozwoju obszarów wiejskich LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” jako miejsca o wysokiej jakości życia, sprzyjającego rozwojowi pasji i przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak - Jubileuszowy X Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej pn. "Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku"

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 11 233,33 zł.

Cel operacji: Promocja turystyczna walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru województwa opolskiego, a także integracja społeczności poprzez organizację Jubileuszowego X Stobrawskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej pn. „Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku”.

Przewidywane efekty: Zwiększenie wiedzy na temat atrakcyjności turystycznej obszaru. Ilość uczestników: 95 osób.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa - Ekosystemy terenów wiejskich - identyfikacja i znaczenie dla środowiska lokalnego

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 12 305,60 zł.

Cel operacji: Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Grodków na temat ochrony naturalnych środowisk przyrodniczych i ich rola w przestrzeni wsi i gospodarce rolnej.

Zakres operacji: Przeprowadzenie 4 warsztatów, w okresie od kwietnia do października, połączonych z wykładami na temat:

 • Rola i znaczenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych – ich wpływ na gospodarkę rolną i środowisko naturalne
 • Sady i aleje drzew owocowych – korzyści dla mieszkańców i środowiska
 • Spotkania podsumowującego i wydanie broszury.

Przewidywane efekty:

 • Wzrost świadomości uczestników operacji na temat ekosystemów
 • Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami, Gminą Grodków, Stowarzyszeniem i Środowiskiem Naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów.

ROZWIŃ ZWIŃ

 Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2018r.

Gmina Bierawa - Moja gmina w obiektywie

Realizację projektu zaplanowano w szkołach podstawowych Gminy Bierawa.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, Solarnia, Dziergowice, Stare Koźle, Bierawa, Stara Kuźnia – teren Gminy Bierawa

Termin realizacji operacji: 01.08-31.10.2018r.

zakres realizacji operacji:
przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, organizacja wystawy, opracowanie i wydruk folderów oraz plakatów, przeprowadzenie konkursu z nagrodami
 
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 14 569,66 zł.

Cel operacji:
Podniesienie świadomości rangi zagadnień związanych  z ochroną i dbałością o dziedzictwo kulturowe regionu wśród 240 osób w wieku szkolnym poprzez udział w warsztatach fotograficznych. Beneficjent, Gmina Bierawa, wraz z partnerami, zobowiązała się do przeprowadzenia warsztatów fotograficznych wśród młodzieży klas VI-VIII i III gimnazjum oraz do wydania publikacji z nagrodzonymi w konkursie pracami. Konkurs, którego ogłoszenie zaplanowano na sierpień, ma wyłonić najciekawsze zdjęcie ukazujące obiekty dziedzictwa kulturowego z terenu, na którym realizowane jest przedsięwzięcie.

Gmina Polska Cerekiew - Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Agrofestiwal

Data realizacji operacji: 07.02.2018 r. - 30.10.2018 r.

Data Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal: 13-14 października 2018 r.

Wysokość kosztów operacji: 32 873,98 zł

Cel operacji:

Celem operacji jest organizacja w dniach 13-14 października 2018 Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL, będącej regionalnym wydarzeniem ułatwiającym wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, w zakresie hodowli zwierząt, uprawy roli oraz produktów i usług dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich.Organizacja Agrofestiwalu przyczyni się do zwiększania rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa na naszym terenie oraz promowania innowacyjnych technologii w gospodarstwach.

Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" - "Gra(my) o swoje" - nowe umiejętności członków Lokalnych Grup Działania województwa opolskiego z zakresu tworzenia gier terenowych

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 000,00 zł

Zakres operacji: zakup markerów niezbędnych do prowadzenia warsztatów, wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów dot. rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu opracowywania gier terenowych z wykorzystaniem techniki sketchnotes dla członków lokalnych grup działania z województwa opolskiego, wyłonienie wykonawcy do organizacji podróży studyjnych.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 4: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD),  w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego:

- Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2018 w woj. opolskim

Celem konferencji jest promocja dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku. Odbywa się to na przykładzie laureatów konkursu AgroLiga 2018, tzn. rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych z terenu województwa opolskiego wyróżniających się swoimi osiągnięciami i oddziaływaniem na społeczeństwo lokalne.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 13 161,07 zł

Zakres operacji:

Opracowanie, druk i dostawa zaproszeń na konferencję, zatrudnienie wykładowcy, opracowanie wykładu konferencyjnego, wyżywienie: serwis kawowy, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu, opracowanie graficzne katalogu, druk i dostawa katalogu, film.

- Konferencja pt. "Odnawialne źródła energii - teoria i praktyka"

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 9 538,80 zł.

Celem konferencji jest  możliwość przekazania  w jednym miejscu i w jednym czasie wiedzy o wszelkich nowościach, rozwiązaniach, inicjatywach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Konferencja będzie jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie. Celem konkursu „Opolska OZE” jest wyróżnienie i promocja osób i firm działających na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i oszczędzania energii.

- "Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej"

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 6 223,50 zł

Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.  O tytuł Najaktywniejszego Lidera mogą się ubiegać wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich, doradcy, nauczyciele szkól rolniczych i szkół wiejskich, pracownicy i członkowie lokalnych samorządów na terenach obszarów wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, a także pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych i uczelni.

- W przyjaźni z naturą - dbamy o nasze środowisko

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 12 163,50 zł

Celem operacji jest Uświadomienie rolnikom i społeczeństwu obszarów wiejskich o konieczności podejmowania konkretnych działań, by ograniczać negatywny wpływu produkcji rolnej i gospodarstwa domowego na środowisko naturalne.

Celem konkursu jest:

1. Wskazanie w gospodarstwach rolnych obszarów wymagających podjęcia działań w kierunku poprawy stanu istniejącego:

- zagospodarowanie ścieków komunalnych i zwierzęcych

- ochrona przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i gruntowych,

- zagospodarowanie zagrody

- rozdział poszczególnych funkcji,

- stan pomieszczeń inwentarskich- zachowanie dobrostanu zwierząt- ochrona przed nadmiernym odpływem azotu do gleby,

- przechowywanie środków ochrony roślin, nawozów, paliw, miejsca mycia i konserwacji maszyn i urządzeń rolniczych

- ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi,

2. Wyłonienie gospodarstw, które w najmniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne, a w największym- spełniają wymogi ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów oraz kryteria regulaminu konkursu i ich promocja wśród rolników i społeczności obszarów wiejskich.

Podsumowanie konkursu w październiku br. w OODR w Łosiowie podczas konferencji podsumowującej konkurs pn. „W przyjaźni z naturą – dbamy o nasze środowisko”.

- Szkolenie "Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego"

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 6.510,00 zł

Celem szkolenia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu i założeń programu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Jednodniowe szkolenie przeprowadzone zostanie dla 50 osób (rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli gmin). Wykłady obejmować będą takie zakresy tematyczne jak:

1. Sposoby, wymagania techniczne przechowywania płynnych i stałych odchodów zwierzęcych, nawozów naturalnych oraz odcieków z przechowywania materiałów roślinnych na polu

2. „Nowe wymagania prawa wodnego w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego”

3. Terminy i wytyczne odnośnie okresów, w których jest dozwolone nawożenie, oraz przechowywanie nawozów oraz system opłat wynikających z art. 109 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne. Ponadto szkolenie uświadomi odbiorców w zakresie:  ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków suszy w rolnictwie wpływających na jakość plonów oraz strat w zbiorach. Kolejnym celem działania jest uświadomienie mieszkańcom obszarów wiejskich o konieczności podejmowania działań ograniczających nieumiejętne stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych, środków ochrony roślin w celu ochrony wód gruntowych. Lektoraty przeprowadzone zostaną przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami, posiadających odpowiednie tytuły naukowe i doświadczenie w branży.

- Szkolenie edukacyjne z zakresu rolnictwa ekologicznego

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 11 804,75 zł.

Celem operacji będzie zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa  w systemie gospodarstwa ekologicznego.

Grupę docelową zadania mogą tworzyć: rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwo konwencjonalne, osoby planujące prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, osoby działające na rzecz sektora rolnego i spożywczego oraz doradcy rolni.

- Konkurs wiedzy OZE dla szkół rolniczych

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 9 841,50 zł

Celem konkursu jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy przedmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: odnawialnych źródeł energii.
Konkurs będzie jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół średnich rolniczych z województwa opolskiego.

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - "Dożynki Powiatowo-Gminne Złotniki gm. Prószków 2018"

Wysokość kosztów operacji:  7 380,00 zł

Cel operacji:
Aktywizacja, integracja i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców po przez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów ludowych, a także lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach wiejskich.

ROZWIŃ ZWIŃ

Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017

Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2017r

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach - Wydanie publikacji „Wyniki PDO w województwie opolskim za lata 2014-2016”

Projekt ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o doświadczeniach odmianowych roślin uprawnych w województwie opolskim w sezonie wegetacyjnym 2014-2016. Publikacje PDO zawierają syntezę wyników wszystkich ważnych cech danej odmiany, a przygotowana na ich bazie rekomendacja odmian może stanowić podstawę w trakcie podejmowania decyzji  o wyborze odmian dla producentów  rolnych z terenu całego województwa. Właściwy wybór odmiany do uprawy w regionie umożliwi maksymalne wykorzystanie cech odmianowych.

W ramach operacji wydano i opublikowano biuletyn informacyjny - „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w woj. opolskim 2014-2016”

Gmina Otmuchów - Festiwal kulinariów i folkloru w Mesznie

W ramach festiwalu zaprezentują się KGW z całego terenu Gminy Otmuchów promując swój dorobek kulinarny oraz kulturowy. Każde Koło będzie miało do dyspozycji stoisko na którym będzie mogło niejako „pochwalić” się swoim dorobkiem, tradycyjnymi potrawami, wyrobami a także lokalnymi produktami. Z uwagi na fakt, że teren gminy Otmuchów zamieszkany jest w dużej części przez ludność napływową posiadającą korzenie góralskie, co nie pozostało bez wpływu na lokalna kuchnię, stąd głównym punktem festiwalu będzie konkurs na „tradycyjną potrawę góralską” gdzie jury oceni przygotowane potrawy pod względem walorów zapachowych, smakowych, estetycznych a także nawiązania do tematu konkursu. Podczas festiwalu na scenie zaprezentują się również zespoły folklorystyczne oraz gwiazda wieczoru- zespół „Baciary”, który w swoim repertuarze ma tradycyjne utwory góralskie a także ludowe wpisujące się w idealnie w temat festiwalu.
 
Realizacja operacji polega na wymianie wiedzy i doświadczeń między Kołami Gospodyń Wiejskich z Gminy Otmuchów a także prezentacji ich dorobku kulturalnego i kulinarnego. W dłuższej perspektywie zorganizowany festiwal będzie bodźcem do tworzenia trwałych struktury dalszej współpracy, aktywizuje mieszkańców i zmobilizuje KGW do podejmowania wspólnych inicjatyw w celu promowania wsi jako  atrakcyjnego miejsca zamieszkania, gdzie pielęgnuje się tradycje i dba o korzenie a także da niejako obraz różnorodności wsi i wykorzystania jej walorów również zawodowo (np. poprzez dystrybucję produktów lokalnych na większą skalę).

Operacja ma także w efekcie niejako „przełamać” podejście młodszych pokoleń do tradycji. Ma pokazać jak dużo walorów ma wieś, w jaki sposób można je promować a również pokazać, że wykorzystanie naturalnych „skarbów” wsi może być pomysłem na biznes.

Festiwal odbył się w dniu 1.07.2017r. na boisku sportowym w Mesznie

Gmina Polska Cerekiew - Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - AgrofestiwalIzba Rolnicza w Opolu - "Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna wieś opolska"

Celem operacji jest zwiększenie wiedzy wśród młodych rolników, a także utrwalenie już zdobytego doświadczenia, zapoznanie rolników z nowymi technologiami w rolnictwie i uzyskanie porad od specjalistów, umożliwienie rolnikom wymiany doświadczeń, poglądów i kontaktów, prezentacja nowoczesnych maszyn rolniczych oraz ich wpływ na udoskonalenie pracy rolników. Dodatkowo wydarzenie wpłynie na podwyższenie atrakcyjności ofertowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ukazanie walorów turystycznych i artystycznych Gminy Polska Cerekiew oraz najbliższego regionu, a także promocję Gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim.

Wysokość kosztów operacji: 29 907,89 zł

Lokalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - O mojej wsi piórem

O mojej wsi piórem to innowacyjny projekt, którego realizację zaplanowano w szkołach podstawowych Gminy Bierawa.

Beneficjent, Lokalna sp. z o.o., wraz z partnerami, zobowiązała się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich wśród młodzieży klas IV - VII oraz do wydania publikacji z nagrodzonymi w konkursie pracami. Konkurs, którego ogłoszenie zaplanowano na sierpień, ma wyłonić najciekawsze opowiadania o treściach związanych z rolnictwem i tradycjami.

Celem operacji jest podniesienie świadomości rangi zagadnień związanych z bezpiecznym i ekologicznym rolnictwem, a także koniecznością kultywowania tradycji właściwych dla danego regionu.

Budżet projektu wynosi: 26 416 zł.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego:

- Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2017 w woj. opolskim

Data realizacji operacji: 04.05.2017 – 30.09.2017

Zakres operacji:

 •     Opracowanie, druk i dostawa zaproszeń na konferencję
 •     Zatrudnienie wykładowcy - wykładowca z zakresu Innowacji w rolnictwie
 •     Opracowanie wykładu konferencyjnego - wykład z zakresu Innowacji w rolnictwie
 •     Wyżywienie: serwis kawowy, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu
 •     Opracowanie graficzne katalogu
 •     Druk i dostawa katalogu
 •     Film

Kwota kosztów kwalifikowanych: 13 982,21 zł

Cel operacji:
Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku. W tym celu organizowana jest konferencja, której założeniem jest popularyzacja ww. praktyk wśród mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie laureatów konkursu AgroLiga 2017, tzn. rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych z terenu woj. opolskiego wyróżniających się swoimi osiągnięciami i oddziaływaniem na społeczeństwo lokalne.

- Konferencja "Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska"

Termin realizacji operacji; 15-04-2017r. – 31-10-2017r.

Wysokość kosztów operacji: 9 354,00.

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowców,  wyżywienie wraz z serwisem kawowym, wykonanie statuetek Opolska OZE.

Celem konferencji jest  możliwość przekazania  w jednym miejscu i w jednym czasie wiedzy o wszelkich nowościach , rozwiązaniach, inicjatywach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Konferencja będzie jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.

Celem konkursu „Opolska OZE”  jest wyróżnienie i promocja osób i firm działających na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i oszczędzania energii.

- "Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej"

Termin realizacji operacji; 02-05-2017r. – 15-11-2017r.

Wysokość kosztów operacji; 7269,00.
 
Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowcy, wynagrodzenia eksperta, wyżywienie wraz z serwisem kawowym, zakup nagród, statuetek, upominków dla uczestników konkursu.

Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

O tytuł Najaktywniejszego Lidera mogą się ubiegać wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich, doradcy, nauczyciele szkól rolniczych i szkół wiejskich, pracownicy i członkowie lokalnych samorządów na terenach obszarów wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, a także pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych i uczelni.

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych - VI Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich

Termin realizacji : październik 2017 roku

W ramach operacji planowane jest przeprowadzenie Turnieju dla 10 Kół Gospodyń Wiejskich w 5 konkurencjach:

 • Produkt kulinarny wykonany na bazie produktów z przydomowej zagrody ma na celu pobudzenie wykorzystanie nowych możliwości sprzedaży bezpośredniej oraz możliwości wypromowania produktu tradycyjnego lub regionalnego.
 • Pokaz stroju z wykorzystaniem produktów ekologicznych i surowców wtórnych ma na celu uwrażliwianie społeczeństwa na ochronę środowiska.
 • Konkurencja zręcznościowa mają na celu zaangażowanie drużyn i publiczności we wspólne dopingowanie poszczególnych uczestniczek.
 • Występy artystyczne: taniec i piosenka kabaretowa mają na celu promocje wsi jako miejsca kultywowania tradycji i różnorodnej kultury.

Po zakończeniu turnieju planowana jest również emisja reportażu z jego przebiegu mająca celem jest pobudzenie aktywności lokalnych liderów do zakładania organizacji pozarządowych, podejmowania działań na rzecz społeczności oraz promocji obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i aktywności społecznej.

Dodatkowi partnerzy KSOW:
•    Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia
•    Izba Rolnicza w Opolu

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie - Dożynki Powiatowo-Gminne Popielów 2017

W dniu 19 lipca 2017 r. dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji podpisał umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację operacji „Dożynki Powiatowo – Gminne Popielów 2017”, w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017.

W ramach przedsięwzięcia na placu dożynkowym postawiony zostanie namiot biesiadny z w/w funduszu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" - Lokalne Grupy Działania Województwa Opolskiego: nowoczesne, zorganizowane, twórcze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017 realizuje operację pt. „Lokalne Grupy Działania Województwa Opolskiego: nowoczesne, zorganizowane, twórcze” poprzez  organizację:

 • cyklu szkoleń: Zarządzanie projektami;
 • cyklu szkoleń: Tworzenie Partnerstw;
 • edycję terminarza: „Codzienne Zarządzanie”;

Planowany termin zakończenia operacji – 10.11.2017 r.

ROZWIŃ ZWIŃ

 Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2016r.

Gmina Bierawa - Z babci szafy wyciągnięte - dawniej i dziś

W ramach Planu Operacyjnego KSOW 2014-220 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017 zrealizowano we współpracy z Partnerami KSOW: Gminą Bierawa i Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie operację, która poprzez promowanie lokalnej tradycji przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców wsi.

Głównym celem operacji było włączenie w życie społeczne, i tym samym pełna aktywizacja, młodzieży z terenów wiejskich oraz osób starszych (seniorów), poprzez zaproponowanie wspólnej pracy, by powstał produkt finalny. Realizowana operacja miała na celu szerzenie wśród zainteresowanych stron wdrażania inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez prezentację produktów wytworzonych podczas zaplanowanych działań (przerobione ubrania). Poprzez innowacyjny pomysł, podniesiono jakość realizacji Programu w szerokim kontekście. Społeczność dowiedziała się o polityce rozwoju obszarów wiejskich i proponowanym wsparciu finansowym dzięki przeprowadzonej promocji. Aktywizacja nastąpiła poprzez: w przypadku osób starszych: udział w warsztatach krawieckich na zasadzie przekazywania swojej wiedzy nt. krawiectwa, ubioru, porównania różnorodności ubioru dawniej i dziś, zaprezentowanie ubiorów tradycyjnych dla regionu określanych mianem strojów ludowych, przekazanie dostępnej wiedzy związanej z umiejętnością robienia na drutach, haftowania, szydełkowania. Wiedza ta z kolei zaktywizowała młodzież do działań praktycznych. W przypadku młodzieży: spojrzenie inaczej na możliwość wykorzystania czegoś istniejącego (ubrań) i z pomocą wyobraźni przekształcenia tego w coś nowego, innowacyjnego, nabycie nowych umiejętności (skrawanie, szycie, wykańczanie).

Bezpośrednią grupą docelową była młodzież szkolna z terenu Gminy Bierawa oraz osoby starsze (seniorzy), pośrednią grupą wszyscy mieszkańcy, którzy mogli zobaczyć produkt finalny.

Całość operacji składała się z kilku elementów:

•    przeprowadzenia warsztatów krawieckich dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców gminy Bierawa,

•    zwieńczeniem warsztatów był finał polegający na przeprowadzeniu konkursów będących gratyfikacją osób, które wyłonione zostały w ramach konkursu na najlepszy pomysł.

•     rozstrzygnięcie oraz ocena nastąpiła podczas pokazów finalnych w Bierawie oraz w Dziergowicach (dla warsztatów przeprowadzonych w ośrodkach: Dziergowice i Lubieszów).

Gmina Prudnik - Organizacja Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

W dniach 3-5 czerwca 2016r. w Prudniku zorganizowana została we współpracy z Gminą Prudnik Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego”.

Operacja  miała na celu organizację wystawy tematycznej w tym przypadku prezentującą osiągnięcia twórczości ludowej i rzemiosła artystycznego oraz promocję dziedzictwa kulturowego głównie obszarów wiejskich Gminy Prudnik. Impreza jest znana także poza granicami kraju, głównie w gminach czeskich położonych blisko granicy państwa. Projekt miał na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz ochronę i ponowny rozwój ginących (a w dalszym ciągu jeszcze istniejących) tradycji rzemieślniczych, które mogą stanowić alternatywne źródło dochodu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Projekt w swoich założeniach miał również za zadanie pogłębiać wiedzę i doświadczenie osób prowadzących już działalność gospodarczą dzięki umożliwieniu wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami wystawy oferującymi podobne wyroby i usługi.

Impreza promująca materialne dziedzictwo kultury ludowej miała w perspektywie wpłynąć pozytywnie na włączenie społeczeństwa wiejskiego do realizacji wspólnych projektów dotyczących nie tylko kultury i sztuki ale również dotyczących jej materialnego dziedzictwa, które w dalszej perspektywie, może stać się narzędziem aktywizacji zawodowej.

Grupę docelową stanowiły:

- osoby zainteresowane twórczością ludową i rzemiosłem artystycznym, które rozważają swoją aktywizację zawodową oraz które prowadzą już działalność gospodarczą w sektorze rzemiosła.

- osoby, które w wyniku działań restrukturyzacyjnych utraciły swoje miejsce pracy, a poszukują nowych źródeł aktywności zawodowej opartych na rzemiośle artystycznym oraz twórczości ludowej

- młodzież i dzieci poznające dziedzictwo kulturowe

- społeczność lokalna oraz turyści odwiedzający Gminę Prudnik.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie:

- Innowacyjne rozwiązania w technologiach uprawy roślin rolniczych oraz nowości odmianowe na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

W dniu 22 czerwca 2016 r. Partner KSOW - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował warsztaty polowe połączone ze szkoleniem, w którym udział wzięło 450 osób.

Rezultatem realizacji przedsięwzięcia było pogłębienie i podniesienie wiedzy uczestników warsztatów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami OODR, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami firm branży rolniczej, umożliwiając tym samym rozwiązywanie problemów obecnie występujących w produkcji roślinnej, a także transfer wiedzy pomiędzy nauką, a praktyką. Warsztaty polowe były okazją do uzyskania kompleksowych informacji na temat efektywnej uprawy zbóż, rzepaku ozimego, soi oraz buraków cukrowych. Podczas pobytu uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania pola doświadczalnego, gdzie prowadzone są prace adaptacyjno–doświadczalne, do których zalicza się przede wszystkim doświadczenia realizowane w ramach PDO, a także doświadczenia łanowe. Operacja miała na celu motywację producentów rolnych do stosowania nowych, innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę opłacalności uprawy oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko naturalne. Organizacja warsztatów polowych to doskonały sposób na ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Szkolenie prowadzone było przez naukowców z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, odbywające się podczas warsztatów, będzie stanowić doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz zadania nurtujących rolnika pytań. Wymiana informacji i wiedzy pomiędzy jednostką naukowo-badawczą, a producentem rolnym pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania nowatorskich i innowacyjnych metod zrównoważonego gospodarowania na obszarach wiejskich, w tym również przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.

W ramach operacji opracowano i wydrukowano również Listę Odmian Zalecanych i Przewodnik po polu doświadczalnym oraz zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne.

Listę Odmian Zalecanych
Publikacja zawiera Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie opolskim. Celem prowadzenia doświadczeń w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie Opolszczyzny jest sprawdzenie wartości gospodarczej nowych odmian roślin uprawnych oraz ich przydatności do uprawy w tym rejonie Polski. Wydanie ulotki informacyjnej pozwoliło na transfer wiedzy nauka–praktyka i ułatwiło wybór dla producentów rolnych w szerokiej gamie odmian, jakie są dostępne na polskim i europejskim rynku.

Przewodnik po polu doświadczalnym
Celem stworzenia i dystrybucji przewodnika po polu doświadczalnym było przekazanie informacji odnośnie doświadczeń założonych na polu doświadczalnym. Zasiane „nowinki odmianowe” stanowią istotną pomoc dla producentów rolnych w podjęciu trudnej decyzji odnośnie wyboru odpowiedniej, wysoko plonującej odmiany. Przewodnik zawierał spis wszystkich zasianych odmian, zastosowanych nawozów oraz wszelkie zabiegi ochrony roślin, które były wykonane od początku wegetacji roślin. W publikacji zawarto szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zabiegów agrotechnicznych zarówno w doświadczeniach ścisłych, jak i w łanowych.

- Nowoczesna hodowla trzody chlewnej, a aspekt ekonomiczny - innowacyjne gospodarstwo produkcyjne

W dniu 29 listopada 2016 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się szkolenie pn. "Nowoczesna hodowla trzody chlewnej, a aspekt ekonomiczny - innowacyjne gospodarstwo produkcyjne".

Operacja została zrealizowana we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Przedstawienie nowości, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicielami firm branżowych to podstawa w budowaniu kontaktów i transferu wiedzy: nauka–doradztwo–praktyka (hodowca trzody chlewnej, producent wieprzowiny).

Operacja ułatwiła wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto nastąpił transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Efektem długofalowym operacji było nie tylko wzbogacanie wiedzy uczestników spotkania, lecz także szersze rozpropagowanie wiedzy przekazanej podczas szkolenia wśród zainteresowanych producentów trzody chlewnej.

Ilość uczestników szkolenia – 100 osób.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna:

- Promocja dziedzictwa kulturowego, regionalnych produktów tradycyjnych, kultury i atrakcji turystycznych obszarów wiejskich województwa opolskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2016

Operacja polegała na promocji walorów turystycznych województwa opolskiego na Polskim Stoisku Narodowym podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin w dniach 09-13 marca 2016r.

Rezultatem realizacji operacji było:

•    Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości,

•    Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej,

•    Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa  i krajobrazu kulturowego wsi,

•    Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej.


Rezultatem uczestnictwa Śląska Opolskiego na Targach ITB 2016 była możliwość śledzenia aktualnych tendencji w ramach walorów turystyki wiejskiej - przyrodniczych, kulturowych i kulinarnych obszarów wiejskich oraz zapoznania się z osiągnięciami przemysłu turystycznego, nowościami rynkowymi oraz pogłębiania relacji biznesowych.

Walory województwa prezentowała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Na stoisku regionalnym zaprezentowano produkty tradycyjne, szeroko rozumianą kulturę wiejską z jej tradycjami i obrzędami, a także dziedzictwo kulinarne, w tym produkty regionalne oraz wyroby lokalnych wytwórców i artystów. Opolszczyzna pokazana została jako region pod wieloma względami atrakcyjny turystycznie, który oferuje ciekawe formy spędzenia wypoczynku, zapewnia możliwość komfortowego noclegu w każdym jej zakątku, a także pozwala poczuć atmosferę żywego kultywowania obyczajów i zasmakować w potrawach tradycyjnych regionu. W związku z szerokim przekrojem społecznym i narodowym osób odwiedzających stoisko województwa opolskiego, opolska wieś wypromowana została zarówno wśród turystów krajowych jak i zagranicznych.

W rezultacie zaprezentowano Produkty tradycyjne i lokalne Opolszczyzny do degustacji m. in: miody tradycyjne (różne rodzaje), pieczywo tradycyjne, „Kołocz Śląski” (z certyfikatem – Chronionym Oznaczeniem Geograficznym), wędliny tradycyjne, smalec, ogórki kiszone, konserwowe oraz pikle ogórkowe w słoikach. Wśród przedstawionych materiałów promocyjnych można było znaleźć: „Kroszonki Opolskie” (jaja zdobione metodą rytowniczą – drapane), certyfikowana „Porcelana Opolska” z opolskim, typowym, kwiatowym wzorem – 50 sztuk; gotowe porcje „Kołocza Śląskiego” i zapakowane w eleganckie. Ponadto odbyły się warsztaty malowania certyfikowanej „Porcelany Opolskiej”: średnio 20 warsztatów każdego dnia.
Dla zwiedzających targi przygotowano warsztaty malowania Opolskiej Porcelany w motywy kwiatowe wraz z certyfikatami oraz pokazy zdobienia Opolskich Kroszonek i ceramiki przez dwóch twórców ludowych. Ponadto 2 hostessy zapewniły promocję województwa opolskiego poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych i przekazywanie informacji o walorach turystycznych obszarów wiejskich. Hostessy zapraszały do odwiedzenia stoiska województwa opolskiego częstując specjałami kulinarnymi – certyfikowanym Kołoczem Śląskim, miodami, wyrobami wędliniarskimi i innymi produktami tradycyjnymi Opolszczyzny.

- Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj

W ramach Planu operacyjnego 2016-2017 zrealizowano w 2016r. we współpracy z Partnerem KSOW - Opolską Regionalna Organizacją Turystyczną przedsięwzięcie pn. Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj składające się z następujących elementów:
•    Cykl 7 szkoleń,
•    Udział w targach w Chorzowie
•    Podróż studyjna do Małopolski
•    Podróż studyjna do Czech
•    Podróż studyjna blogerów
•    Folder „opolski Bifyj”

Operacja polegała na promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wojskich poprzez wypromowanie produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z terenu województwa opolskiego, doszkalanie i podnoszenie kwalifikacji podmiotów świadczących usługi gastronomiczne, noclegowe i turystyczne na obszarach wiejskich ze szczególnym nakierowaniem na ochronę dziedzictwa kulinarnego i jego promocji, tworzenie odpowiedniej oferty kulinarnej opartej na potrawach i daniach regionalnych dzięki szkoleniom i wizytom studyjnym oraz zwiększanie zainteresowania dziedzictwem kulinarnym, tradycjami i atrakcjami obszarów wiejskich województwa opolskiego wśród społeczności lokalnej oraz turystów poprzez wydanie folderu promocyjnego.

Głównym celem operacji było wsparcie działania na rzecz rozwoju Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj, a także działania związane z aktywną promocją Szlaku i jego członków zarówno w samym województwie opolskim jak i poza jego obszarem (również za granicą). Przeprowadzenie procesu sieciowania Szlaku miało na celu promowanie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i włączenia społeczności lokalnych (aktywizację) w rozwój tych terenów w województwie opolskim.

W wyniku przeprowadzenia operacji związanej z procesem sieciowania Szlaku Kulinarnego, powstała pierwsza tego typu w Województwie Opolskim sieć zrzeszająca podmioty świadczące usługi gastronomiczne, noclegowe i turystyczne na obszarach wiejskich, działające także na rzecz ochrony dziedzictwa kulinarnego województwa opolskiego i jego aktywnej promocji. Do sieci włączono 19 obiektów, które są członkami Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj. Realizacja wszystkich kolejnych zadań wsparła zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności. Zrealizowane zadania znacznie wypłynęły również na wzrost aktywności mieszkańców społeczności lokalnych oraz zwiększyły ich udział we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dzięki odbytym podróżom studyjnych poznali innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki. Rezultatem zrealizowanej operacji jest wzrost zainteresowania społeczeństwa dziedzictwem kulturowym i tradycjami terenów wiejskich Opolszczyzny. Operacja przyczyniła się do wzrostu zainteresowania dziedzictwem kulturowym i kulinarnym w ramach reaktywowania przepisów na potrawy kulinarne, obrzędów i zwyczajów na obszarach wiejskich. Ponadto zrealizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi gastronomiczne, noclegowe i turystyczne, co przyczynia się do aktywizacji środowiska i tworzenia nowych miejsc pracy, a w efekcie do rozwoju obszarów i wiejskich i podniesienia poziomu życia na wsi.

Uczestnikami ww. operacji byli przede wszystkim członkowie Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj, tj.; właściciele obiektów, managerowie restauracji, szefowie kuchni oraz inne osoby i podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, ochronę dziedzictwa kulinarnego obszarów wiejskich województwa opolskiego,rozwój turystyki i przedsiębiorczości.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach - Opracowanie i publikacja kompleksowa biuletynu "Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim

Publikacja w formie biuletynu została opracowana we współpracy z Partnerem KSOW – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem  badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych.

Rezultatem opracowania oraz wydania przedmiotowej publikacji jest podniesienie poziomu świadomości rolników Opolszczyzny w zakresie uzyskiwania wysokich plonów o dobrej jakości: zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, bobiku oraz soi, z zachowaniem odpowiedniej agrotechniki, a także propagowanie Listy Zalecanych Odmian dla gatunków roślin uprawianych na terenie województwa opolskiego oraz utworzenie bazy dydaktycznej na potrzeby szkoleń dla rolników i producentów.

Realizacja operacji „Opracowanie i publikacja kompleksowa biuletynu „Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim za lata 2013 – 2015” pozwoliła, aby  osoby i podmioty docelowe pozyskały wiedzę rolniczą i podniosły poziom świadomości rolników Opolszczyzny w zakresie uzyskiwania wysokich plonów o dobrej jakości: zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, bobiku oraz soi, z zachowaniem odpowiedniej agrotechniki, a także propagowanie Listy Zalecanych Odmian dla gatunków roślin uprawianych na terenie województwa opolskiego oraz utworzenie bazy dydaktycznej na potrzeby szkoleń dla rolników i producentów, gdyż postęp genetyczny w rolnictwie, prawidłowy dobór odmian do warunków gospodarowania jest jednym z najważniejszych źródeł uzyskiwania wysokich plonów i dobrych właściwości gospodarczych z jakością włącznie. W obecnym stanie rolnictwa tylko w postępie genetyczno-odmianowym można upatrywać dalszego przyrostu tych elementów. Inne ważne aspekty agrotechniki jak uprawa, nawożenie, ochrona stają się wartościami stałymi bez istotnego wpływu na dalszy wzrost plonów czy wartości gospodarczych odmiany (wpływ środowiska zależny jest od gleby, klimatu  i przebiegu warunków pogodowych danego regionu).  

Odbiorcami publikacji jako grupy docelowej stanowią rolnicy indywidualni, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Przedsiębiorstwa Rolne, Firmy Hodowlano-Nasienne, nauka rolnicza, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Izba Rolnicza, COBORU, Stacje Doświadczalne Oceny Odmian z poszczególnych województw, OODR, przemysł przetwórczy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - Szkoła Liderów Wiejskich

W 2016r. w ramach Planu operacyjnego na lata 2016-2017 zrealizowano we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” operację pn. „Szkoła Liderów Wiejskich”.

Operacja przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów:

1.    Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu animowania lokalnych społeczności przez minimum 20 osób z obszarów wiejskich LGD Doliny Stobrawy

2.    Rozwinięcie kompetencji przywódczych wśród minimum 20 przedstawicieli społeczności lokalnych działających na terenie LGD Dolina Stobrawy.

Ponadto operacja przyczyniła się do ułatwienia transferu wiedzy na obszarach wiejskich, która do tej pory nie była dostępna dla liderów lokalnych społeczności. Operacja poprzez wyszkolenie liderów i animatorów wiejskich wpłynęła również na włączenie społeczne na obszarach wiejskich, dzięki czemu zwiększyła się aktywność mieszkańców wsi, co pozytywnie wpłynęło na rozwój obszarów wiejskich i poprawę sytuacji na rynku pracy. Zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie swoich kompetencji, umiejętności i doświadczenia sprawia, ze osoby są bardziej aktywne, chętne do podejmowania różnych inicjatyw, sięgania po dotacje i inne wsparcia zewnętrzne , co przyczynia się do poprawy warunków życia na wsi, podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych i ogólnego rozwoju wsi. Operacja ma ogromną szansę stać się dobrą praktyką nie tylko w naszym województwie, ale również w kraju.

Grupą docelową byli sołtysi, członkowie rad sołeckich, liderzy grup odnowy wsi, członkowie zarządów stowarzyszeń wiejskich, osoby które chciałyby zaangażować się w aktywizację społeczności obszarów wiejskich.

Operacja polegała na organizacji 2 cyklów szkoleń, każdy po 3 tematy realizowane w formie warsztatów:

I cykl:
Szkoła liderów
- Budowanie zespołu (16h) – 14-15.05.2016r.
- Narzędzia pracy lidera (16h) – 4-5.06.2016r.
- Rozwój osobisty w pracy lidera (16h) – 25-26.06.2016r.

II cykl
Szkoła animatorów
- Rola animatora w środowisku lokalnym (16h) – 17-18.09.2016r.
- Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej (16h) – 1-2.10.2016r.
- Planowanie projektu animacyjnego (16h) – 29-30.10.2016r.

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak:

- Promocja turystyczna walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach w dniach 08.-10.04.2016

W dniach 08 - 10 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak promowało walory turystyczne obszaru, na którym działa Stowarzyszenie podczas VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach. Operacja zrealizowana została we współpracy z trzema opolskimi gminami: Domaszowice, Murów i Popielów.

Promocja odbyła się poprzez prezentację dwóch pakietów turystycznych opracowanych przez wystawcę – LGD pn.: „Zielonym Szlakiem Jasia i Małgosi” i „Poznaj Stobrawskie Tajemnice”, opartych na zasobach i specyfice terenów wiejskich czterech gmin Opolszczyzny leżących na terenie Stowarzyszenia oraz poprzez zgłoszenie do konkursu w dwóch kategoriach: na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej (zajęte II miejsce ) i najciekawsze stoisko standardowe ( zajęte I miejsce ).

- Promocja turystyczna obszaru LGD poprzez organizację VII Festiwalu Piosenki Turystycznej pn.:”Zapraszamy z piosenką na Stobrawski Zielony Szlak"

W dniu 3 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak promowało walory turystyczne obszaru, na którym działa Stowarzyszenie podczas VII Stobrawskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej pn.:”Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku”. Operacja zrealizowana została we współpracy z dwoma opolskimi gminami: Namysłów i Pokój oraz z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury.

Rezultatem realizacji operacji było podniesienie atrakcyjności turystycznej Opolszczyzny, zwiększenie świadomości na temat walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych obszaru województwa opolskiego. Wydarzenie cykliczne, od 6 lat organizowane jest przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak. Istotną wartością jest również integracja społeczności z różnych grup wiekowych oraz fakt, iż festiwalowe autorskie piosenki wpisują się na stałe do kanonu piosenek turystycznych – „idą w świat”.

Prezentowane na festiwalu piosenki opierały swoje teksty na zasobach i specyfice terenów wiejskich, należących do gmin w obszarze LGD. Intencją podjętych działań było uatrakcyjnienie oferty pobytu na obszarze LGD i dotarcie do szerszej liczby potencjalnych turystów.

ROZWIŃ ZWIŃ

Plan operacyjny KSOW na lata 2014-2015

Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2015r.  

Gmina Bierawa - Promowanie lokalnej tradycji, jako element niezbędny przy wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - stół bożonarodzeniowy 2015

W ramach Planu Operacyjnego KSOW 2014-220 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 zrealizowano operację, która poprzez promowanie lokalnej tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia przyczyniła się do wdrażania inicjatywy oddolnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  

Operacja została zrealizowana we współpracy z Partnerami KSOW: Gminą Bierawa i Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.

Całość operacji składała się z kilku elementów:
•    przeprowadzenia warsztatów dla grup przedszkolnych i szkolnych oraz ogółu mieszkańców gminy Bierawa dotyczących przygotowania potraw bożonarodzeniowych i różnego rodzaju ozdób świątecznych związanych z lokalną tradycją,
•    zwieńczeniem warsztatów był finał polegający na przygotowaniu tzw. stołu bożonarodzeniowego. Podczas finału zaprezentowane zostały produkty kulinarne oraz wykonane ozdoby świąteczne,
•    organizacji konkursu na najlepszy stroik bożonarodzeniowy.

W wymienionych przedsięwzięciach udział wzięłi mieszkańcy całej gminy, dzieci i młodzież szkolna, władze samorządowe, radni szczebla gminnego i powiatowego, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli oraz dyrektorzy jednostek kultury:
•    warsztaty – 165 osób,
•    finał – stół bożonarodzeniowy – 120 osób,
•    konkurs na najlepszy stroik bożonarodzeniowy – liczba zgłoszonych do konkursu prac – 26.

Warsztaty
Jednym z elementów operacji było przeprowadzenie warsztatów dla grup przedszkolnych i szkolnych oraz ogółu mieszkańców gminy Bierawa dotyczących przygotowania potraw bożonarodzeniowych i różnego rodzaju ozdób świątecznych związanych z lokalną tradycją. Warsztaty odbywały się w 2 miejscowościach: Bierawie i Dziergowicach.

Finał
Zwieńczeniem wyżej opisanych warsztatów był zorganizowany w dniu 29 listopada 2015r. finał w postaci tzw. stołu bożonarodzeniowego. Podczas finału zaprezentowane zostały efekty prac warsztatowych, tj. produkty kulinarne oraz ozdoby i dekoracje. Przeprowadzono także promocję tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych poprzez przygotowane przez koła gospodyń wiejskich degustacje oraz rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy i wręczono nagrody laureatom

W ramach realizacji operacji zorganizowano konkurs na najlepszy stroik bożonarodzeniowy. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia, pobudzenie uczestników do własnoręcznego wykonania ozdób i powrót do tradycji wykonywania stroików, a tym samym kultywowania zanikających tradycji i technik wykonywania stroików.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Pani Elwira Jendrysik
II miejsce – Pani Dorota Kubicka
III miejsce – Pani Sylwia Proske.
Przyznano także wyróżnienie Pani Małgorzacie Olszowy.

Gmina Opole i Uniwersytet Opolski - Organizacja seminarium naukowego pt. "Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich"

W 2015r. zorganizowano seminarium naukowo-techniczne połączone z podróżą studyjną pn. "Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich".

Rezultatem realizacji operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania i reagowania na występujące w regionie opolskim zjawiska ekstremalne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia odbyły się sesje, na których wygłoszone zostały referaty i przeprowadzona została dyskusja w zakresie potencjalnych skutków zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz związanych z tym problemów ochrony obszarów wiejskich, w kontekście ich niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zorganizowano podróż studyjną po polderach i zbiornikach wodnych Opolszczyzny, która przyczyniła się do zapoznania się z obszarami wiejskimi narażonymi na występowanie zjawisk ekstremalnych oraz wskazania właściwego i niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego.  

Uczestnikami dwudniowego seminarium byli m.in. przedstawiciele samorządów (burmistrzowie, wójtowie, prezydent), naczelnicy wydziałów urzędów gmin i specjaliści zajmujący się gospodarką wodną, pracownicy urzędów: Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, pracownicy OODR, rolnicy, leśnicy, pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną i zarządzaniem kryzysowym, strażacy Komend Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy naukowi uczelni wyższych i instytucji naukowych oraz inni zainteresowani tematyką konferencji, mieszkańcy województwa opolskiego.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - Konferencja podsumowująca konkurs Eko-agro-turystyczny Zielone Lato 2015

W dniu 18 listopada 2015r. w Polskiej Nowej Wsi konferencję podsumowującą konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato.

2015”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Partnerem KSOW – Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Celem konferencji była:
•    Poprawa możliwości promocyjnych i marketingowych gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz obiektów hotelarsko- gastronomicznych na terenach wiejskich w województwie opolskim.

•    Próba zmiany mentalności przekonująca właścicieli obiektów turystycznych na terenach wiejskich Opolszczyzny do potrzeby promocji i zrzeszania się  w celu osiągnięcia lepszych wyników marketingowych.

•    Pozyskanie i popularyzacja informacji o produkcie tradycyjnym.  

•    Propagowanie agroturystyki oraz produktu tradycyjnego jako oferty adresowanej do turystów w kraju i za granicą.

•    Zapoznanie się z nowymi możliwościami poprzez uczestniczenie w wykładach nt. apiturystyki i zastosowania ziół w gospodarstwie.

•    Zapoznanie się z nowymi ofertami i rozwiązaniami technologicznymi, wprowadzanie innowacji oraz poprawa wizerunku gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i obiektów hotelarsko gastronomicznych z naszego regionu w innych województwach kraju i za granicą.

Podczas konferencji odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato 2015” oraz uroczyste nagrodzenie laureatów. Konferencja była także okazją do podzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami z zastosowania ziół przyprawowych i leczniczych w gospodarstwach agroturystycznych przekazaną przez dwóch doświadczonych i wykwalifikowanych prelegentów: Panią dr Barbarę Woś i Panią Iwonę Wajrach.

Wieś jest źródłem informacji i umiejętności związanych z rzemiosłem artystycznym, zastosowaniem ziół w gospodarstwie, dawnymi obyczajami, sztuką ludową, kuchnią tradycyjną itp. Nowoczesne podejście w połączeniu z tradycją wzbogaca gospodarstwo rolne oraz obiekty turystyczne na terenach wiejskich o kolejną ofertę przyczyniającą się do jego rozwoju oraz uzupełniającą podstawowe źródło dochodu. Przedsięwzięcie jakim jest konkurs Zielone Lato, a następnie konferencja go podsumowująca pozwala na promowanie najlepszych obiektów turystyki wiejskiej co odgrywa bardzo dużą rolę i szansę dla osób prowadzących taką działalność, chcących podjąć taką inicjatywę oraz osób korzystających z tego typu usług.

Organizacja konferencji pozwala na wymianę swoich doświadczeń wśród mieszkańców terenów wiejskich oraz zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia innowacyjnej oferty turystycznej.

W konferencji udział wzięło 80 osób - burmistrzowie i wójtowie, właściciele gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystycznych na terenach wiejskich oraz właściciele gospodarstw rolnych, którzy są zainteresowani turystyką wiejską, a w przyszłości chcieliby podjąć taką inicjatywę.

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych - V Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich

Dnia 25 listopada 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych zorganizował V edycję Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.

Wzorem lat poprzednich rezultatem realizacji przedsięwzięcia była promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym również dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Opolszczyzny, kultywowanie tradycji, pobudzenie aktywności społecznej wśród ludności zamieszkującej obszary wiejskie, a także integracja środowiska wiejskiego. Koła Gospodyń Wiejskich, jako organizacje pozarządowe, są animatorami tradycji i kultury na wsi oraz grupami, które potrafią promować swoje małe ojczyzny i integrować środowisko lokalne, co przyczynia się do podniesienia poziomu życia na wsi oraz zapobieganiu wyludnianiu się opolskich wsi.

Turniej przyczynił się do wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy poszczególnymi kołami biorącymi udział w turnieju i stał się wzorem do naśladowania dla innych kół. Taka inicjatywa przyczynia się również do rozwoju przedsiębiorczości na wsi i kreowania nowych form współpracy również między organizacjami i samorządem lokalnym.

Uczestniczkami turnieju były członkinie kół gospodyń wiejskich działające na terenie województwa opolskiego. Turniej rozgrywany był w 4 konkurencjach:

•    Przygotowanie dwóch tradycyjnych produktów kulinarnych z fasoli i mięsa wieprzowego,

•    Przygotowanie pracy plastycznej – kompozycja do wystroju wnętrz,

•    Przygotowanie i wykonanie scenki kabaretowej na jeden z dwóch zadanych tematów: „Depopulacja wsi” lub „Sąsiad zza miedzy” - scenka kabaretowa do 10 min.

•    Wykonanie 2 piosenek biesiadnych.

Laureatami turnieju zostały:
•    I miejsce: KGW Bukowie
•    II miejsce: KGW Kazimierz
•    III miejsce: KGW Nowa Cerekwia.

W przedsięwzięciu udział wzięły 253 osoby w tym przedstawiciele 8 kół gospodyń wiejskich, Pan Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego, przedstawiciele samorządów gminnych, ARiMR Oddział w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ARR OT w Opolu, Izby Rolniczej w Opolu, Związku Śląskich Rolników, ANR, Muzeum Wsi Opolskiej i innych organizacji rolniczych i podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, jak i innych kół gospodyń wiejskich z woj. opolskiego.

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak - Udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych "TOUR SALON" w Poznaniu - 15-17 października 2015

W dniach 15-17 października 2015r. Województwo Opolskie promowało walory turystyczne obszarów wiejskich regionu podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu. Operacja zrealizowana została we współpracy z dwoma Partnerami KSOW - opolskimi LGD: Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów.

W ramach operacji zgłoszony został także do konkursu o Złoty Medal MTP produkt turystyczny pn. „Mała Panew – Wielka Przygoda”. Produkt został przygotowany przez oba stowarzyszenia LGD prezentujące się na targach. Produkt oparty jest na zasobach i specyfice obu obszarów. Łącznikiem jest rzeka Mała Panew przepływająca przez oba obszary. Oprócz zasobów przyrodniczych, obejmuje także historyczne i kulturalne znajdujące się w pobliżu spływu kajakowego, który jest główną atrakcją. Wykorzystano zaplecze gastronomiczne oraz miejsca noclegowe na trasie spływu, co sprawia, ze oferta pobytu na tym terenie jest kompleksowa i atrakcyjna dla turystów, a jednocześnie stwarza możliwości rozwoju mieszkańców w zakresie podejmowania inicjatyw gospodarczych.

Pakiet nagrodzony złotym medalem MTP na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu.

ROZWIŃ ZWIŃ