Partnerzy KSOW

Zgodnie z PROW 2014-2020 KSOW ma charakter otwarty. Struktura KSOW skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów
wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW.

Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Należą do nich w szczególności:

 •     urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich,  w tym instytucje odpowiedzialne za fundusze strukturalne,
 •     samorządy województw, gmin i powiatów,
 •     organizacje branżowe,
 •     organizacje spółdzielcze,
 •     izby rolnicze,
 •     instytuty resortowe,
 •     podmioty gospodarcze,
 •     jednostki badawczo-rozwojowe,
 •     organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym lub zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich,
 •     państwowe jednostki doradztwa rolniczego,
 •     służby ochrony przyrody,
 •     lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
 •     szkoły średnie i wyższe,
 •     osoby fizyczne.

Wykaz partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest przygotowywany na podstawie formularzy zgłoszeniowych wypełnionych za pomocą rejestracji elektronicznej.

Wykaz ten jest aktualizowany przez Jednostkę Regionalną KSOW i jest dostępny w bazie partnerów KSOW.

 

Zestawienie operacji realizowanych w ramach Pomocy technicznej PROW 2014-2020