|

Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” ma na celu poprawę zdolności FAOW do pełnienia roli think tanku, który, dysponując szeroką wiedzą na temat sytuacji organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, może w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych wypracowywać stanowiska i rozwiązania odpowiadające potrzebom tych organizacji.

Główną częścią projektu jest przeprowadzenie na szeroką skalę badania aktywności obywatelskiej na wsi. Krajobraz społeczny polskiej wsi dynamicznie się zmienia, a ostatnie tego typu badania miały miejsce w 2013 roku (opracowanie ich wyników znajduje się w publikacji „Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach” stworzonej w ramach prowadzonego przez FAOW projektu „Dobry start”). Aktualizacja wiedzy na temat stanu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich jest niezbędna do właściwiej identyfikacji problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje wiejskie. Badanie pozwoli też na identyfikację dobrych praktyk, a jego wyniki będą stanowić punkt wyjścia do dalszych debat i analiz na temat sytuacji polskiej wsi pod względem aktywności obywatelskiej.

Działania

  • Stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich zawierającej dane minimum 700 organizacji pozarządowych (w tym także grup nieformalnych) działających na obszarach wiejskich;
  • przeprowadzenie badania ankietowego metodą CATI z przedstawicielami 400 organizacji wiejskich;
  • przeprowadzenie 4 zogniskowanych wywiadów grupowych (od 10 do 15 osób) z liderami inicjatyw wiejskich;
  • opracowanie i analiza wyników badań oraz przygotowanie publikacji na ich podstawie;
  • organizacja 2 debat eksperckich na temat obywatelskiej aktywności wsi.

Źródło: www.faow.org.pl